[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Tatiana Korcová, CSc.
Fyzička.

* 7.3.1937, Trenčianska Teplá
† 12.11.1997, Bratislava


     Narodila sa 7. marca 1937 v Trenčianskej Teplej. Vyštudovala odbor fyzika–chémia na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (1959). Pedagogickú kariéru začala na SPTŠ v Trenčíne. V r. 1963 prechádza do Nitry na Katedru fyziky vtedajšej Pedagogickej fakulty, kde pôsobila až do svojho predčasného skonu.
     Popri pravidelných prednáškach z didaktiky fyziky a viacerých odborov fyziky sa systematicky venovala výskumu kozmického žiarenia a častíc s vysokou energiou, hlavne slnečného vetra a rádiového žiarenia zo Slnka. Hneď od začiatku (r. 1970) nadviazala úzku spoluprácu s Geofyzikálnym ústavom SAV v Bratislave a Geofyzikálnym observatóriom v Hurbanove. Prvé pôvodné výsledky zhromaždila do rigoróznej práce, ktorú v r. 1976 obhájila na MFF KU v Prahe. Vzťah dlhodobých variácií slnečného vetra k dlhodobým variáciám rádiovej a X-emisie zo Slnka – tak znel titul kandidátskej práce T. Korcovej, za ktorú v r. 1985 získala na Astronomickom ústave ČSAV v Prahe titul kandidátky vied v odbore astrofyzika. Problematike dlhodobých variácií slnečného vetra bola venovaná aj jej habilitačná práca (1994). Okrem toho uverejnila skoro tri desiatky prác. Je tiež autorkou návrhu novej koncepcie prípravy učiteľov 1. stupňa základnej školy a fyzikálnej časti prírodovedy na Pedagogickej fakulte nitrianskej univerzity.
     Zomrela 12. novembra 1997 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]