[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Ján Korch
Pedagóg, matematik.

* 21.7.1919, Bardejov
† 30.4.1995, Bratislava


     Narodil sa 21. júla 1919 v Bardejove. V rokoch 1934–1938 bol zamestnaný ako robotník. V rokoch 1938–1942 absolvoval učiteľskú akadémiu v Michalovciach. Po jej skončení pôsobil v rokoch 1942–1944 ako učiteľ na ľudových školách v Ťahyni a Slavkovciach. V rokoch 1947–1949 bol učiteľom na meštianskej škole v Michalovciach. Od roku 1949 do r. 1960 pôsobil ako profesor stredných škôl v Sobranciach a Michalovciach. Medzitým v rokoch 1951–1956 absolvoval diaľkové štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získal aprobáciu v odbore učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie pre stredné všeobecnovzdelávacie a odborné školy. Od r. 1960 vyučoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave, kde zotrval až do svojho odchodu do dôchodku r. 1983.
     V r. 1984 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal titul RNDr.
     RNDr. Ján Korch bol rozhľadený a uznávaný stredoškolský profesor, ktorý sa počas svojho pôsobenia na Strednej priemyselnej škole stavebnej venoval hlavne deskriptívnej geometrii a technickému kresleniu. Bol dlhoročným fakultným učiteľom Prírodovedeckej a Matematicko-fyzikálnej fakulty UK a niekoľko rokov pôsobil na týchto fakultách aj ako externý učiteľ. V uvedených predmetoch bol činný aj publikačne: je spoluautorom učebnice Deskriptívna geometrie pre I. ročník stredných priemyselných škôl stavebných, spoluautorom zbierky Riešené úlohy z matematiky a geometrie pre SVŠ a SOŠ a autorom zbierky Predlohy pre deskriptívnu geometriu. Svoje metodické skúsenosti po mnoho rokov využíval ako člen redakčnej rady časopisu Matematika a fyzika v škole.
     V jednote slovenských matematikov a fyzikov bol členom výboru pobočky v Bratislave a od r. 1969 členom ústredného výboru.
     Zomrel 30. apríla 1995 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]