[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Ján Ninčák, CSc.
Matematik, pedagóg.

* 11.12.1935, Šmigovec, okr. Humenné
† 22.5.1996, Košice


     Narodil sa 11. decembra 1935 v Šmigovci, okr. Humenné. Po absolvovaní gymnázia v Humennom študoval na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave odbor matematika a fyzika.
     Po štvorročnom pôsobení na gymnáziu v Košiciach nastúpil na Katedru matematiky SjF VŠT v Košiciach 1. 7. 1962.
     Počas svojho pôsobenia na VŠT a TU v Košiciach prednášal na rôznych fakultách.
     V odbornej práci sa zameral na štúdium kombinatorických metód a na teóriu grafov. Internú vedeckú ašpirantúru ukončil obhajobou kandidátskej dizertačnej práce v Matematickom ústave Akadémie vied BSSR v Minsku.
     Je autorom početných vedeckých publikácií uverejnených v odborných matematických časopisoch. Niekoľko rokov viedol na katedre seminár z teórie grafov a kombinatorickej analýzy.
     V rokoch 1986–1988 bol zástupcom katedry pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky na Katedre matematiky VŠT a istý čas vykonával funkciu vedúceho oddelenia Katedry matematiky pre EF.
     Zomrel 22. mája 1996 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]