[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Zdeněk Schneider, CSc.
Matematik.

* 20.12.1948, Bratislava
† 29.12.1997, Bratislava


     Narodil sa 20. decembra 1948 v Bratislave. Po maturite na SVŠ Vazovova v Bratislave študoval v rokoch 1966–1971 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika-fyzika, od 3. ročníka špecializáciu približné a numerické metódy. Po skončení štúdia pracoval rok ako programátor-analytik vo výpočtovom stredisku Prírodovedeckej fakulty UK, od r. 1972 ako asistent a odborný asistent tej istej fakulty. R. 1973 získal titul RNDr. a r. 1983 vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied. V máji 1989 prešiel úspešne habilitačným konaním v odbore numerická matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Reorganizáciou fakúlt a fakultných pracovísk sa r. 1980 ocitol na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a na katedre numerických a optimalizačných metód, kde zotrval do r. 1994, keď prešiel na katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na tomto pracovisku zostal až do svojej smrti.
      Pedagogické pôsobenie Z. Schneidera na Prírodovedeckej a Matematicko-fyzikálnej fakulte UK sa sústreďovalo hlavne na numerické metódy v matematickej analýze a funkcionálnej analýze a na programovú realizáciu týchto metód vo výpočtovej technike. Osobitne intenzívne sa venoval využívaniu osobných počítačov v pedagogickom procese a v rutinnej numerickej praxi. V posledných rokoch svojho pôsobenia na uvedených fakultách a celý čas pobytu na Stavebnej fakulte STU prednášal aj v základnom kurze vysokoškolskej matematiky. Vo všetkých oblastiach svojej pedagogickej práce bol aj publikačne činný. Samostatne alebo v spoluautorstve vydal 5 titulov vysokoškolských učebných textov a bol aj spoluautorom učebnice numerickej matematiky, ktorá bola kompletne pripravená, ale z nejasných príčin nebola vydaná.
      Vedecky pracoval v oblasti numerického riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc, a to spočiatku na riešení Cauchyho začiatočnej úlohy, neskôr na riešení nelineárnych okrajových úloh. Rozsiahlu časť jeho vedeckovýskumnej práce zaberali mnohostranné aplikácie numerických a štatistických metód v medicínskych problémoch, v úlohách tvorby a ochrany životného prostredia, vo vybraných procesoch, v analýze a optimalizácii plánovania poľnohospodárskej produkcie, tvorby zisku, využívania priemyselných odpadov ap. Taktiež sa podieľal na príprave modelu optimálneho využitia počítačov v riadení a organizácii priemyselnej výroby.
      Významným podielom prispel k rozvoju spolupráce v oblasti numerickej matematiky medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Od konca sedemdesiatych rokov až do konca svojho pôsobenia na UK pravidelne každé dva roky absolvoval študijný a prednáškový pobyt na univerzite v Halle. Na dlhšom – štvormesačnom študijnom pobyte tam bol v r. 1984. Okrem týchto pravidelných zahraničných stykov absolvoval ešte polročný študijný pobyt v Banachovom centre vo Varšave r. 1972 a štvormesačný študijný pobyt na Katolíckej univerzite v Louvain la Neuve v Belgicku 1992–1993.
      Zdeněk Schneider pôsobil ako vyrovnaný, tolerantný človek, priateľský a pozorný ku kolegom, spolupracovníkom aj študentom, ochotný a  ;žičlivý, s porozumením pre ťažkosti a starosti ľudí v svojom okolí.
     Zomrel náhle a nečakane 29. decembra 1997 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]