[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Zuzana Šimkovicová
Pedagogička, fyzička.

* 10.12.1922, Očova
† 25.1.1983, Bratislava


     Prof. Šimkovicová sa narodila 10. 12. 1922 v Očovej. Maturovala na Učiteľskej akadémii v Modre. Prírodovedeckú fakultu UK vyštudovala diaľkovo v roku 1958. Titul RNDr. obhájila na MFF UK v r. 1981. Ako učiteľka a neskôr stredoškolská profesorka pôsobila na rôznych miestach vo Valašskej Belej, Sucháni, Čavoji, Očovej, Bídovciach, Stupave a v Bratislave.
     Profesorka Šimkovicová vykonala pre fyziku veľmi veľa na poli, ktorému sa až v ostatnom čase začína venovať tá vážnosť a pozornosť, ktoré si zasluhuje: na poli vyučovania fyziky. Pedagogickú prácu vykonávala prof. Šimkovicová s nevšedným zápalom. V mnohom vytušila už pred rokmi najcitlivejšie miesta tejto práce a otázkam, ktoré sa dnes dostávajú do popredia, ako výchova talentov a individuálna práca so študentmi, sa venovala už dávno.
     Gymnázium J. Hronca v Bratislave jej vďačí za veľa. Stála pri jeho zrode a formovaní ako zástupkyňa riaditeľa. V neskoršom období ako vedúca predmetovej komisie fyziky sa podstatnou mierou pričinila o to, že gymnázium dosiahlo vo vyučovaní fyziky výsledky, ktoré ho zaradili na jedno z popredných miest medzi strednými školami na Slovensku. O vysokej úrovni fyzikálnej prípravy absolventov tohto gymnázia svedčia výsledky v štúdiu na Univerzite Komenského i na SVŠT. Mnohí z absolventov a žiakov prof. Šimkovicovej pracujú dnes ako úspešní vedeckí pracovníci alebo pedagógovia na vysokých školách a výskumných ústavoch. Všetci bývalí študenti gymnázia J. Hronca získali veľa vďaka novým formám práce, ktoré prof. Šimkovicová presadzovala. Bola to najmä Fyzikálna olympiáda, kde pani profesorka pracovala ako jeden zo zakladajúcich členov, pracovala v jej Krajskom výbore a neskôr v Ústrednom výbore. Organizovala krúžky Fyzikálnej olympiády, všímala si talentovaných žiakov a umožňovala im včasný kontakt s ich budúcimi pedagógmi na vysokých školách. Jej zásluhou sa na Gymnáziu J. Hronca začali organizovať pre študentov semináre o moderných problémoch fyziky, na ktoré pozývala prednášať vysokoškolských pedagógov. Za činnosť v JSMF a svoju dlhoročnú obetavú prácu získala viaceré pochvalné uznania a Pamätnú medailu k 30. výročiu SNP.
     Zomrela v Bratislave 25. januára 1983.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]