[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Juraj Dubinský
Fyzik, pedagóg.

* 12.6.1914, Beniakovce
† 22.11.1994, Košice


     Narodil sa 12. júna 1914 v Beniakovciach. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V r. 1938–1945 pôsobil ako asistent na SVŠT v Bratislave. Od r. 1945–1950 bol riaditeľom I. štátneho gymnázia v Košiciach, v r. 1950–1951 učiteľ Štátnej priemyslovej školy v Košiciach. V r. 1952 poverený budovaním a vedením Katedry matematiky a fyziky PF v Prešove, kde v r. 1952–1954 vykonával funkciu dekana. V r. 1959–1963 pôsobí na VŠT v Košiciach, kde na SF VŠT vybudoval rádioizotopové pracovisko. V r. 1963 pôsobí na PF UPJŠ v Košiciach, kde založil Katedru jadrovej fyziky. V r. 1969–1979 riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, neskôr viedol Sektor subatómovej a kozmickej fyziky tohto ústavu. Významne prispel k štúdiu prechodného javu kozmického žiarenia, vplyvu geomagnetického poľa na toto žiarenie, k poznaniu jadrových procesov v rozsiahlych atmosferických výškach. Je autorom originálneho vysvetlenia dennej variácie kozmického žiarenia tzv. lunárnej variácie KŽ. Vybudoval vysokohorské laboratórium na Lomnickom štíte, kde sa nepretržite registruje intenzita nukleotickej zložky KŽ. Zásluhou prof. Dubinského sa ÚEF SAV zapojil ako prvé pracovisko na Slovensku do programu Interkozmos, kde boli získané cenné výsledky z oblasti dynamiky, radiačných pásov Zeme a jadro-jadrových interakcií kozmického žiarenia zo sputnikových experimentov. Bol členom komisie kozmickej fyziky Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú fyziku, člen Vedeckej rady SÚJV v Dubne, člen JČSMF. V r. 1969 bol vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu, r.1973 mu bola udelená I. cena Akadémie vied ZSSR a ČSAV, v r. 1974 Štátna cena SSR a Zlatá medaila UPJŠ. Bol nositeľom pedagogického vyznamenania JČSMF I. stupňa.
     Zomrel 22. novembra 1994 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]