[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Andrej Grega
Pedagóg, fyzik.

* 2.9.1920, Koprivnica, okres Bardejov
† 4.1.1997, Banská Bystrica


     Narodil sa 2. septembra 1920 v Koprivnici, okres Bardejov, ako tretí zo štyroch súrodencov. Bol veľmi dobrým študentom, a preto po ukončení 6 tried Gymnázia v Prešove získal v roku 1938 štipendium francúzskej vlády pokračovať v štúdiu na lýceu v Dijone.
      Úspešné štúdium mu prerušila druhá svetová vojna. Vstúpil ako dobrovoľník do čs. armády vytvorenej vo Francúzsku. Pri bojoch na rieke Loire sa dostal do nemeckého zajatia a z neho po oslobodení v roku 1945 ho repatriovali späť do Francúzska, kde mohol ukončiť lýceum a pokračovať v štúdiu na vysokej škole v Dijone, na ktorej získal univerzitný diplom. Po návrate na Slovensko po nostrifikačnom konaní na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave ako stredoškolský profesor matematiky a fyziky začal pôsobiť na Gymnáziu v Malackách (1948), potom 5 rokov na Gymnáziu v Revúcej. Od r. 1954 ako spoluzakladateľ učiteľského vysokého školstva na strednom Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici, na Vyššej pedagogickej škole, neskôr Pedagogickej fakulte, terajšej Fakulte prírodných vied Univerzitu M. Bela v Banskej Bystrici pôsobil necelých 30 rokov.
     Keďže ovládal spisovne jazyk francúzsky, ministerstvo školstva ho na návrh JČSMF vyslalo ako učiteľa pôsobiť na 2 roky do Guinejskej republiky na lýceum v Konakry a neskôr ako docenta pre zahraničie, vymenovaného priamo ministerstvom školstva v rámci programu UNESCO na 5 rokov ako riaditeľa projektu rozvoja učiteľského vzdelávania do afrických štátov Kamerunu a Burundi. Za príkladné splnenie uvedeného projektu bol ocenený vysokými vyznamenaniami týchto štátov.
     RNDr. Andrej Grega bol predovšetkým vynikajúci pedagóg, organizátor a riadiaci pracovník doma aj v zahraničí, za čo právom dostal ocenenie zaslúžilý učiteľ.
     Vedecky sa zameriaval na teóriu vyučovania fyziky (elektrina a magnetizmus, kvantová mechanika), výsledkom čoho bolo viacero publikovaných vedeckých štúdií, recenzií a odborne metodických článkov z oblastí vyučovania kvantovej mechaniky, atómovej a jadrovej fyziky, ktoré boli postupne zaraďované do stredoškolskej fyziky a do ktorých boli nutné spresňujúce metodické zásahy, doplnenia a nové interpretácie.
      Bol tiež hlavným autorom vysokoškolskej učebnice Matematika pre fyzikov, ktorá sa na učiteľských fakultách používa do súčasnosti.
     

     
      Patril medzi popredných protagonistov modernizácie vyučovania fyziky 60-tych a 70-tych rokov doma aj v zahraničí.
     Zomrel 4. januára 1997 v Banskej Bystrici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]