[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Ervín Hrachovina, CSc.
Matematik.

* 1.8.1958, Bratislava
† 20.2.1990, Bratislava


     Narodil sa 1. augusta 1958 v Bratislave. V rokoch 1977–1982 študoval na Prírodovedeckej, od r. 1980 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika, špecializáciu matematická štatistika. Titul RNDr. získal r. 1982. V rokoch 1984–1986 absolvoval externú ašpirantúru na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal r. 1986.
     Od r. 1982 až do smrti pôsobil (s jednoročným prerušením počas základnej vojenskej služby 1982/83) na Katedre teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave, a to v rokoch 1982–1985 ako asistent, od r. 1985 ako odborný asistent.
     Už ako študent dosiahol úspešné výsledky v matematickej analýze a teórii pravdepodobnosti s ocenením vo fakultných aj celoštátnych súťažiach. Po absolvovaní vysokej školy pokračoval v bádaní v teórii pravdepodobnosti a v ergodickej teórii; z týchto oblastí publikoval vedecké práce. Zaoberal sa aj aplikačnými aspektmi matematickej štatistiky, spolupracoval s priemyselnými a energetickými podnikmi a inštitúciami (potravinársky priemysel, jadrová energetika).
     Zomrel nečakane 20. februára 1990 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]