[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Ján Chrapan
Fyzik.

* 9.9.1908, Jelšava
† 20.9.1969, Bratislava


     Narodil sa 9. septembra 1908 v Jelšave. Po štúdiu na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici (1927) pôsobil na ľudovej škole v Jelšave (1927–1932) a na meštianskej škole v Tornale (1932–1939), kde bol aj riaditeľom. Keď na základe viedenskej arbitráže mesto pripadlo Maďarsku, Ján Chrapan odišiel roku 1939 do Bratislavy, kde učil na rôznych stredných školách. Výnimku predstavuje rok 1944–1945. Vtedy odoprel zložiť sľub vernosti režimu, ktorý sa po vypuknutí SNP požadoval od štátnych zamestnancov, a vystúpil zo štátnej služby. V roku 1946 J. Chrapan absolvoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V nasledujúcom období učil na Učiteľskej akadémii v Bratislave (1946–1949). V školskom roku 1949/50 prechádza na Pedagogickú fakultu Slovenskej univerzity, kde pôsobí ako odborný asistent na Katedre fyziky. Tu získal hodnosť doktora prírodných vied na základe dizertačnej práce Lagrangeove tuhé teleso (1952). Keď v roku 1953 vznikla Vysoká škola pedagogická (VŠP) ako špecializovaná ustanovizeň pre prípravu učiteľov, stáva sa členom katedry fyziky. V roku 1954 tu bol vymenovaný za docenta. Od školského roku 1955/56 prednáša externe na Prírodovedeckej fakulte UK, kde vedie špecializáciu mechanika.
     Popri tom prednáša aj na novozriadenom maďarskom oddelení Vyššej pedagogickej školy (VPŠ). Po zrušení VŠP v roku 1959 natrvalo prechádza na Prírodovedeckú fakultu UK. Spočiatku pôsobil na Katedre fyziky a po jej rozdelení od roku 1961 na Katedre teoretickej fyziky.
     Okrem teoretickej mechaniky prednášal termodynamiku a štatistickú fyziku, ale aj kvantovú mechaniku. Krátko pred smrťou bol vymenovaný za mimoriadneho profesora pre odbor teoretická fyzika (1968). Osobitnú pozornosť si zaslúži takpovediac budovateľská a priekopnícka činnosť prof. Chrapana. Hoci sa vedecky venoval hlavne teoretickej mechanike, na všetkých vysokoškolských pracoviskách zriaďoval laboratóriá a zabezpečoval najnutnejšie demonštrácie.
     V tejto činnosti mu veľmi pomohli skúsenosti z pôsobenia na základných a stredných školách, ako aj dôverná znalosť fyzikálnych kabinetov rôznych gymnázií. Vzhľadom na nedostatok študijnej literatúry musel J.  Chrapan venovať veľa času a úsilia príprave skrípt a učebníc. Len počas pôsobenia na Pedagogickej fakulte UK, na VŠP a VPŠ (1949–1959) napísal 12 učebných textov. Aj v neskorších rokoch pokryl všetky svoje prednášky učebnými textami (spolu to bolo 6 skrípt). Vedecký záujem prof. Jána Chrapana sa sústredil na teoretickú mechaniku, osobitne na analytickú mechaniku a mechaniku kontinua.
     Zoznam jeho publikácií obsahuje 23 titulov, z čoho iba tri boli venované termodynamike a štatistickej fyzike. Najvýznamnejšie úspechy dosiahol pri riešení problémov nelineárnej mechaniky pomocou vyšších transcendentných funkcií. Ním vyvinuté postupy sa dali využiť aj na riešenie konkrétnych fyzikálnych problémov: na klasifikáciu oscilátorov z hľadiska invariantov Weierstrassovej funkcie pé, na triedenie oscilátorov s kubickou a kvadratickou charakteristikou, na určenie pohybu týchto oscilátorov a pod. Medzi slovenskými fyzikmi, ale aj matematikmi je prof. Chrapan známy predovšetkým ako vynikajúci pedagóg. Na jeho prednášky z teoretickej mechaniky a štatistickej fyziky spomínajú stovky jeho poslucháčov. Ich sympatie si získal predovšetkým jasným a zrozumi teľným výkladom. Pre mnohých sa stal vzorom jeho ľudský prístup k študentom a didaktické prepracovanie prednášok. Tu sa zjavne prejavili dlhoročné skúsenosti z pôsobenia na všetkých stupňoch, druhoch a typoch škôl po celom Slove nsku.
     Zomrel 20. septembra 1969 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]