grant APVV-20-0069

Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti
(Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination)

Trvanie projektu:

07/2021 - 06/2025

Riešiteľské organizácie:

Základné informácie o grante

Ciele projektu:

Použitím najmodernejších metód kvantových štruktúr budeme študovať matematické základy kvantovej mechaniky a neurčitosti. Prehĺbime naše poznatky o parciálnych a totálnych algebrách ako sú efektové algebry, MV-algebry, synaptické algebry, ortomodulárne zväzy, BL-algebry, EMV-algebry, wEMV-algebry, reziduované zväzy a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a stavy na nich v súvislosti s čiastočne usporiadanými grupami. Kategoriálne postupy ozrejmia špecifické vlastnosti kvantových štruktúr. Pomocou agregačných metód sa budeme snažiť o kombináciu vybraných hodnôt merania do jednej agregačnej funkcie. Neurčitosť obsiahnutá v kvantových meraniach sa bude analyzovať z pohľadu stavov a kvantových kanálov so zameraním na aplikácie v kvantovej mechanike, kvantovej teórii informácie a popise mier nekompatibility.

Riešitelia grantu

MÚ SAV

Svf STU, Bratislava

Publikácie 2021