Projekty riešené na pracovisku

 <   > 

 1. Vedecké projekty, ktoré boli v roku 2008 financované VEGA
 2. Projekty, ktoré boli v roku 2008 financované APVV
 3. Účasť na nových výzvach APVV r. 2008
 4. Projekty riešené v rámci ŠPVV
 5. Projekty centier excelentnosti SAV
 6. Vedecko-technické projekty, ktoré boli v roku 2008 financované
 7. Projekty podporované Európskym sociálnym fondom
 8. Iné projekty (ústavné, na objednávku rezortov a pod.)
 9. Projekty 6. rámcového programu EÚ
 10. Projekty 7. rámcového programu EÚ
 11. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European Science Foundation) a iné
 12. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci
 13. Bilaterálne projekty
 14. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov
 15. Medziakademické dohody
 16. Medziústavné dohody


1. Vedecké projekty, ktoré boli v r. 2008 financované VEGA

Číslo projektu:
2/6089/27
Názov projektu:
Algoritmické a teoretické problémy sietí
(Algorithmical and Theoretical Problems of Networks)
Vedúci projektu:
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (celkovo / pre organizáciu):
205 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Imrich Vrťo
100% - Galina Jirásková
100% - Štefan Dobrev
70% - Ladislav Stacho
50% - Ľubomír Török

Číslo projektu:
2/6088/27
Názov projektu:
Matematické modely kvantových štruktúr
(Mathematical models of quantum structures)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
213 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Anatolij Dvurečenskij
100% - Sylvia Pulmannová
100% - Elena Vinceková
70% - Eva Drobná
70% - Ferdinand Chovanec
50% - Roman Frič
50% - Vladimír Majerník
45% - František Kôpka (zomrel)
25% - Marek Hyčko
25% - Andrea Zemánková

Číslo projektu:
2/6087/26
Názov projektu:
Zovšeobecnenia spojitosti funkcií a vektorové integrovanie
(Generalizations of continuity of functions and vector integration)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
31 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Ján Borsík
20% - Ján Haluška

Číslo projektu:
2/7037/27
Názov projektu:
Chromatické problémy v teórii grafov
(Chromatic problems in graph theory)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
34 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Martin Kochol

Číslo projektu:
2/7141/27
Názov projektu:
Algebraické štruktúry súvisiace s usporiadaním a teóriou grafov
(Algebraic structures related to ordering and graph theory)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (celkovo / pre organizáciu):
39 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
50% - Ján Jakubík
45% - Miroslav Ploščica
20% - Peter Mihók

Číslo projektu:
2/7140/27
Názov projektu:
Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov
(Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical systems)
Vedúci projektu:
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (celkovo / pre organizáciu):
85 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Tibor Žáčik
100% - Peter Somora
30% - Július Korbaš
25% - Michal Fečkan

Číslo projektu:
2/7143/27
Názov projektu:
Nové paralelné stratégie pre blokové algoritmy na výpočet SVD-EVD pomocou Jacobiho metódy
(New parallel strategies for block algorithms to compute SVD-EVD using the Jacobi methods)
Vedúci projektu:
Ing. Gabriel Okša, CSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (celkovo / pre organizáciu):
130 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Gabriel Okša
100% - Marian Vajteršic
100% - Martin Bečka
100% - Laura Husárová

Číslo projektu:
2/7139/7
Názov projektu:
Niektoré otázky funkcionálnej, harmonickej a stochastickej analýzy
(Some questions of functional, harmonic and stochastic analysis)
Vedúci projektu:
RNDr. M. Duchoň, DrSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (celkovo / pre organizáciu):
167 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Miloslav Duchoň
100% - Ľubica Holá
100% - Andrej Huček
100% - Peter Vadovič

Číslo projektu:
2/7138/27
Názov projektu:
Teória čísel a jej aplikácie
(Number theory and its applications)
Vedúci projektu:
RNDr. S. Jakubec, DrSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (celkovo / pre organizáciu):
134 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Karol Nemoga
100% - Stanislav Jakubec
100% - Oto Strauch
100% - Oľga Blažeková

Číslo projektu:
2/7142/27
Názov projektu:
Algebraické štruktúry a operácie ako základ viachodnotových logík
(Algebraic structures and operations as a base for many-valued logics)
Vedúci projektu:
Mgr. Andrea Zemánková, PhD.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
50 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
75% - Andrea Zemánková
75% - Marek Hyčko

Číslo projektu:
1/3016/06
Názov projektu:
Nové nelineárne metódy matematickej štatistiky II
(New nonlinear mathematical-statistical methods II)
Vedúci projektu:
prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
Nositeľ projektu:
FMFI UK Bratislava, Matematický ústav SAV - spoluriešiteľ
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
80 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Anna Jenčová
100% - Marián Grendár
50% - Gejza Wimmer
100% - Gejza Wimmer, ml.

Číslo projektu:
1/3002/27
Názov projektu:
Metódy teórie množín v analýze a topológii
(Methods of set theory in analysis and topology)
Vedúci projektu:
Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
Nositeľ projektu:
Univ. P. J. Šafárika, Košice, Matematický ústav SAV - spoluriešiteľ
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
70 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Peter Eliaš
100% - Miroslav Repický

Číslo projektu:
1/3003/27
Názov projektu:
Algebraické štruktúry
(Algebraic structures)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
Nositeľ projektu:
Univ. P. J. Šafárika, Košice, Matematický ústav SAV - spoluriešiteľ
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
27 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Jozef Pócs
25% - Judita Lihová
25% - Štefan Černák

Číslo projektu: 2/0097/08
Názov projektu:
Toeplitzove operátory a ich aplikácie
(Toeplitz operators and their applications)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
40 Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2008 / 31. 12. 2010
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Ján Haluška
50% - Emília Halušková

Číslo projektu: 1/0539/08
Názov projektu:
Pravdepodobnosť na algebraických štruktúrach s aplikáciami v kvantových a fuzzy modeloch
(Probability on algebraic structures with applications in quantum and fuzzy models)
Vedúci projektu:
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., Dr.h.c., FPV UMB, Banská Bystrica
Nositeľ projektu:
FPV UMB Banská Bystrinca, Matematický ústav SAV - spoluriešiteľská organizácia
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (celkovo / pre organizáciu):
42 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2008 / 31. 12. 2010
Riešitelia za MÚ SAV:
50% - Beloslav Riečan
50% - Ján Jakubík
50% - Roman Frič
25% - Mária Jurečková

Číslo projektu:
2/0722/08
Názov projektu:
Kombinatorické a geometrické vlastnosti grafov a posetov
(Combinatorial and geometric properties of graphs and posets)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc., FPV UMB Banská Bystrica
Nositeľ projektu:
FPV UMB Banská Bystrica, Matematický ústav SAV - spoluriešiteľská organizácia
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
35 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2008 / 31. 12. 2010
Riešitelia za MÚ SAV:
100% - Roman Nedela
100% - Ondrej Šuch2. Projekty, ktoré boli roku 2008 financované APVV

Číslo projektu:
APVV-0071-06
Názov projektu:
Pravdepodobnostné a algebraické metódy neurčitosti a kvantových štruktúr
(Probabilistic ad algebraic methods of uncertainty and quantum structures)
Vedúci projektu:
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
1 957 tis. Sk celkovo / 1365 tis. Sk pre organizáciu
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
Sylvia Pulmannová
Anatolij Dvurečenskij
Ján Jakubík
Roman Frič
Ferdinand Chovanec
František Kôpka (zomrel)
Anna Jenčová
Andrea Zemánková
Marek Hyčko
Elena Vinceková

Číslo projektu:
APVV-51-009605
Názov projektu:
Diskrétne štruktúry v algebre a geometrii
(Discrete structures in algebra and geometry)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (celkovo / pre organizáciu):
1 363 tis. Sk celkovo / 649 tis Sk pre organizáciu
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 03. 2006 / 01. 03. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
Ľubomír Török
Roman Nedela
Ján Karabáš

Číslo projektu:
APVV-0433-06
Názov projektu:
Siete a mobilné výpočty: komunikácia, štruktúra a zložitosť
(Networks and Mobile Computations: Communication, Structure and Complexity)
Vedúci projektu:
Doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD
Nositeľ projektu:
FMFI UK, Bratislava, MÚ SAV - spoluriešiteľ
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
249 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 02. 2007 / 31. 12. 2009
Riešitelia za MÚ SAV:
Stefan Dobrev
Imrich Vrťo

Číslo projektu:
APVV-0532-07
Názov projektu:
Požiare osobných motorových vozidiel, počítačová simulácia požiarov a ich experimentálne overenie
(Personal motor car fires, fires computer simulation and their experimental verification)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc. ÚI SAV, Bratislava, za MÚ SAV Ing. Gabriel Okša, CSc.
Nositeľ projektu:
ÚI SAV, Bratislava, MÚ SAV - spoluriešiteľ
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
41,9 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 09. 2008 / 31. 12. 2010
Riešitelia za MÚ SAV:
Gabriel Okša
Martin Bečka

Číslo projektu:
LPP-0199-07
Názov projektu:
Algebrický prístup k nekomutatívnej pravdepodobnosti
(Algebraic approach to noncommutative probability)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.
Nositeľ projektu:
ÚI SAV, Bratislava, MÚ SAV - spoluriešiteľ
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
216 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 06. 2008 / 31. 05. 2011
Riešitelia za MÚ SAV:
Sylvia Pulmannová
Elena Vinceková


3. Účasť na nových výzvach APVV r. 2008

číslo projektu:
SK-BG-0017-08
Typ projektu:
Slovensko-Bulharská medzivládna vedecko-technická spolupráca
Názov projektu
Quasi-Monte Carlo integrovanie a pseudonáhodné generátory
(Quasi-Monte Carlo integration and pseudorandom generators)
Nositeľ projektu:
Matematický ústav
Zodpovedný riešiteľ - domáci:
doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ - zahraničný:
doc. Vasil Grozdanov
Riešitelia za MÚ SAV:
Vladimír Baláž
Oto Strauch
Poznámka:
Projekt je schválený od 1/2009.

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV5. Projekty centier excelentnosti SAV

Číslo projektu:
I/2/2005
Názov projektu:
Centrum Excelencie SAV, Fyzika informácie
(Center of Excellence SAS - Physics of Information)
Vedúci projektu:
prof. RNDr. V. Bužek, DrSc, FÚ SAV, za MÚ SAV vedúci prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc
Nositeľ projektu:
Fyzikálny ústav SAV, Matematický ústav SAV - spoluriešiteľ
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
280 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2005 / 31. 12. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
Anatolij Dvurečenskij
Sylvia Pulmannová
Anna Jenčová
Roman Frič
Marek Hyčko
Ján Jakubík
Karol Nemoga
Ferdinand Chovanec)
Elena Vinceková
František Kôpka (zomrel)


6. Vedecko-technické projekty, ktoré boli v roku 2007 financované

7. Projekty podporované Európskym sociálnym fondom

Číslo projektu:
JPD3 200,13120200037
Názov projektu:
Vytvorenie stabilnej pracovnej skupiny pre rozvoj a aplikáciu výskumu v oblasti dynamiky plynu
(Creation of a stable work group for a development and an application in a gas dynamic research)
Projekt financovaný ESF (50%) a MŠ SR (50%)
Vedúci projektu:
Tibor Žáčik
Kontaktná osoba:
Karol Nemoga
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
2 mil. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 10. 2005 / 30. 09. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
Martin Bayer
Rudolf Hajossy
Andrej Huček
Matej Kontriš
Karol Nemoga
Peter Somora
Terézia Sedláková
Marek Spál
Miroslav Tryzňa
Peter Vadovič
Tibor Žáčik


8. Iné projekty domáce (ústavné, na objednávku rezortov a pod.)


Číslo projektu:
1235
Názov projektu:
Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu
(The optimization model of natural gas transportation)
Projekt riešenia dynamiky plynu pre viacerých odberateľov (CSE-Servelec s.r.o., Nitra, eustream a.s. a iní)
Vedúci projektu:
RNDr. Tibor Žáčik, CSc.
Nositeľ projektu:
Matematický ústav SAV
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
5 312 tis. Sk
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 1999 / 31. 12. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
Martin Bayer
Rudolf Hajossy
Andrej Huček
Matej Kontriš
Karol Nemoga
Anton Sedliak
Terézia Sedláková
Peter Somora
Marek Spál
Miroslav Tryzňa
Peter Vadovič
Tibor Žáčik9. Projekty 6. rámcového programu EÚ

Číslo projektu:
LSHC-CT-2005-019031
Názov projektu:
Analýza vydychovaných plynov pre molekulovo orientovanú detekciu zriedkavých chorôb
(Breath-gas analysis for molecular-oriented detection of minimal diseases - BAMOD)
Viacstranný projekt 6. rámcového programu EU financovaný European Commission, Brussels
Zodpovedný riešiteľ — domáci:
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Zodpovedný riešiteľ — zahraničný:
Prof. Anton Amann
Nositeľ projektu:
Viacstranný projekt
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
čerpané mimo pracovisko
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
1. 2. 2006 / 31. 1. 2008
Riešitelia za MÚ SAV:
Gejza Wimmer
Gejza Wimmer, ml.

10. Projekty 7. rámcového programu EÚ

11. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European Science Foundation) a iné

Číslo projektu:
COST 293
Typ projektu:
viacstranný projekt (30 partnerov) financovaný EÚ, Brusel
Názov projektu
GRAAL
(Graphs and Algorithms)
Zodpovedný riešiteľ - domáci:
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ - zahraničný
Prof. Xavier Munoz
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
20. 10. 2004 / 19. 10. 2008
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
Bez priameho finančného efektu.
Riešitelia za MÚ SAV:
Imrich Vrťo

12. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci

číslo projektu:
SK-CZ-0098-07
Typ projektu:
Dvojstranný projekt financovaný APVV
Názov projektu
Teória čísel a jej aplikácie
(Number Theory and its Applications)
Nositeľ projektu:
Matematický ústav v spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostrave
Zodpovedný riešiteľ - domáci:
doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ - zahraničný
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc., Ostravská univerzita
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 02. 2008 / 31. 12. 2009
Získané finančné prostriedky na rok 2008 (pre organizáciu):
50 tis. Sk
Riešitelia za MÚ SAV:
Vladimír Baláž
Karol Nemoga
Milan Pašteka
Oto Strauch

13. Bilaterálne projekty

Číslo projektu:
File 15521ZG
Typ projektu:
Dvojstranný projekt financovaný Ministerstvom vzdelávania Francúzskej republiky
Názov projektu:
Factorisation QR performante et son application dans les problems aux moindres carres
(The QR matrix factorization and its applications)
Zodpovedný riešiteľ — domáci:
Ing. Gabriel Okša, CSc.
zodpovedný riešiteľ — zahraničný:
Dr. Laura Grigori, INRIA FUTURS
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
20 tis. Sk
Riešitelia za MÚ SAV:
Gabriel Okša

Typ projektu:
Dvojstranný projekt financovaný Bundesministerium fuer Bildung, Wissenschaft und Kultur, Austria,
Názov projektu:
Austrian Grid II (WP 7: Datagrid)
(Austrian Grid II(WP 7: Datagrid))
Zodpovedný riešiteľ — domáci:
Prof. Marián Vajteršic, DrSc.
zodpovedný riešiteľ — zahraničný:
Prof. Jens Volkert
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 07. 2007 / 30. 09. 2009
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
Bez priameho finančného efektu.
Riešitelia za MÚ SAV:
Marian Vajteršic

14. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov

15. Medziakademické dohody

Typ projektu:
Dvojstranný projekt financovaný SAV a CNR (Taliansko)
Názov projektu:
Teória integrálu v abstraktných priestoroch
(Integration Theory in abstract spaces)
Zodpovedný riešiteľ — domáci:
doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.
zodpovedný riešiteľ — zahraničný:
Prof. Domenico Candeloro
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2007 / 31. 12. 2009
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
Bez priameho finančného efektu
Riešitelia za MÚ SAV:
Ján Haluška
Beloslav Riečan

Typ dohody:
Medziakademická dohoda medzi SAV a AV ČR
Prioritná téma:
Teória čísel, algebra a kryptológia
Osoba zodpovedná za tému v SAV:
doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.
Osoba zodpovedná za tému v AV ČR:
prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc.
Dátum začiatku / ukončenia spolupráce:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Ročná výmmenná kvóta: 3 týždne
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
Bez priameho finančného efektu.
Riešitelia za MÚ SAV:
Stanislav Jakuec
Karol Nemoga
Oto Strauch

16. Medziústavné dohody

Názov projektu:
Miery vo vektorových priestoroch a fuzzy miery
(Measures in Vector Spaces and Fuzzy Measures)
Zahraničný partner:
Institut de Mathématique Pure et Appliquée - UCL, Lovain-la-Neuve, Belgicko
Zodpovedný riešiteľ - domáci:
RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ - zahraničný:
Prof. Camille Debieve
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Získané finančné prostriedky za rok 2008:
Bez priameho finančného efektu
Riešitelia za MÚ SAV:
Miloslav Duchoň

Názov projektu:
Fuzzy logiky a ich aplikácie
(Fuzzy Logics and Their Applications)
Zahraničný partner:
Ústav informatiky AV ČR
Zodpovedný riešiteľ - domáci:
RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ - zahraničný:
Prof. Petr Hájek
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Získané finančné prostriedky za rok 2008:
Bez priameho finančného efektu
Riešitelia za MÚ SAV:
Miloslav Duchoň
Oto Strauch
Karol Nemoga

Názov projektu:
Fuzzy systémy a ich aplikácie
(Fuzzy Systems and Their Applications)
Zahraničný partner:
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Zodpovedný riešiteľ - domáci:
RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.
Zodpovedný riešiteľ - zahraničný:
Prof. Milan Mareš
Dátum začiatku / ukončenia projektu:
01. 01. 2006 / 31. 12. 2008
Získané finančné prostriedky za rok 2008:
Bez priameho finančného efektu
Riešitelia za MÚ SAV:
Miloslav Duchoň
Karol Nemoga

Typ projektu:
Dvojstranný projekt financovaný SAV a BAN (Bulharská akadémia vied)
Názov projektu:
Intuicionistické fuzzy množiny - teória a aplikácie
(Intuitionistic fuzzy sets - theory and applications)
Zodpovedný riešiteľ — domáci:
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
zodpovedný riešiteľ — zahraničný:
Prof. Krassimir Atanassov
Dátum začiatku / ukončenia projetku:
01. 01. 2008 / 31. 12. 2010
Získané finančné prostriedky na rok 2008:
Bez priameho finančného efektu
Riešitelia za MÚ SAV:
Beloslav Riečan