[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Jaroslav Krbiľa, CSc.
Matematik.

* 11.1.1933, Valaská, okr. Banská Bystrica
† 27.1.1981, Žilina


     Narodil sa 11. januára 1933 vo Valaskej (okres Banská Bystrica). Štúdium na PF UK absolvoval v rokoch 1952–1957.
     V rokoch 1957–1961 pôsobil na VŠLD vo Zvolene, odkiaľ nastúpil v r. 1962 na VŠDS v Žiline.
     Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal za prácu Základy teórie hyperbolických fáz diferenciálnej rovnice y' = qy. V ďalších vyše 20 vedeckých prácach publikovaných doma i v zahraničí sa zaoberal problematikou teórie transformácie lineárnych diferenciálnych rovníc a jej využitím v teórii kvadratických funkcionálov.
     Z politických príčin (pre svoje niektoré postoje v r. 1968) nedostal možnosť obhajovať svoju habilitačnú prácu dokončenú v r. 1974.
     Zomrel 27. januára 1981 v Žiline.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]