[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

PhDr. Ján Bobok
Pedagóg, matematik.

* 16.10.1936, Trnava
† 27.11.1984, Bratislava


     Narodil sa 16. októbra 1936 v Trnave. Ján Bobok patrí medzi nadšencov a priekopníkov novej koncepcie vyučovania matematiky a zaslúžil sa o jej zavedenie na školách.
     Po ukončení štúdia matematiky a fyziky na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave pôsobil na základnej škole v Bratislave, na Košickej ulici od 1. 9. 1963 do 30. 6. 1970. Venoval sa problematike vyučovania matematiky. Svoje odborné poznatky a didaktické skúsenosti uplatnil ako vedecko-výskumný pracovník a metodik vyučovania matematiky na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave.
     Veľmi aktívne sa podieľal na vypracovaní novej koncepcie vyučovania matematiky na základnej škole, na tvorbe metodických materiálov pre učiteľov, na ich preškoľovaní a ako pracovník VÚP a hlavný autor usmerňoval tvorbu učebníc matematiky. Publikoval v časopisoch Matematika a fyzika ve škole, Matematické obzory, Komenský, a aj takto odovzdával učiteľom svoje pedagogické poznatky a skúsenosti.
     Ján Bobok má veľký podiel na skvalitňovaní vyučovania matematiky na základných školách, kde žiak získava základné vedomosti a poznatky na ktoré potom nadväzuje pri ďalšom štúdiu. Jeho prácu ocenila aj Jednota slovenských matematikov a fyzikov udelením Vyznamenania Matematickej sekcie JSMF za zásluhy o rozvoj vyučovania matematiky roku 1978 a v tom istom roku obdržal aj čestné uznanie Jednoty.
     Zomrel 27. novembra 1984 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]