[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Pavol Šoltés, CSc.
Matematik, pedagóg.

* 1.1.1941, Hažlín, okr. Bardejov
† 1.7.1986, Košice


     Narodil sa 1. januára 1941 v Hažlíne, okr. Bardejov. Stredoškolské štúdium absolvoval v Bardejove, Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor aplikovaná matematika. Po skončení štúdia odchádza pracovať na práve založenú Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal roku 1970 na PFUK v Bratislave. Docentom PF UPJŠ v odbore matematická analýza bol menovaný v roku 1973. V rokoch 1972–1985 vykonáva funkciu prodekana pre výchovnovzdelávaciu činnosť, v r. 1985–1986 funkciu dekana PF UPJŠ.
     Ako vysokoškolský učiteľ viedol cvičenia a prednášky z matematickej analýzy a z teórie rovníc. Jeho vedeckovýskumná činnosť bola zameraná na teóriu diferenciálnych rovníc. Publikačná činnosť zahrňuje viac ako 25 pôvodných vedeckých prác, ktoré sú často citované v prácach domácich i zahraničných matematikov. Na jeho podnet vznikol v Košiciach seminár z teórie diferenciálnych rovníc. V tomto odbore bol zároveň školiteľom a svojou činnosťou podstatne prispel k výchove mladých odborníkov na východnom Slovensku. S viacerými z nich publikoval spoločné vedecké práce.
     Bol členom komisií pre rigorózne skúšky, pre štátne záverečné skúšky a iných s celoštátnou pôsobnosťou. Významne sa angažoval pri obsahovej prestavbe štúdia prírodovedných predmetov.
     Zomrel 1. júla 1986 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]