[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Alojz Wawruch, CSc.
Matematik, pedagóg.

* 9.12.1939, Pécs, Maďarsko
† 16.4.1999, Stupava


     Narodil sa 9. decembra 1939 v Pécsi v Maďarsku. Po maturite r. 1958 na jedenásťročnej strednej škole v Bratislave študoval v rokoch 1958–1963 matematiku a fyziku, od 3. ročníka aplikovanú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia nastúpil r. 1963 ako asistent na Katedru matematiky Prírodovedeckej fakulty UK, po vzniku nových katedier r. 1964 prešiel na katedru numerickej matematiky a matematickej štatistiky, aby po niekoľkých ďalších reorganizáciách zakotvil na katedre aplikovanej matematiky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (vznikla r. 1980 oddelením od Prírodovedeckej fakulty UK), odkiaľ po dlhodobej práceneschopnosti predčasne odišiel r. 1993 do invalidného dôchodku. Titul RNDr. získal r. 1967, kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti fyzikálno-matematických vied obhájil r. 1977 a za docenta bol po dlhých prieťahoch vymenovaný r. 1989.
      Ťažiskom jeho pedagogickej práce bola numerická matematika, osobitne so zameraním na výučbu programovania s využívaním výpočtovej techniky. S veľkým časovým predstihom prezieravo vystihol význam malej výpočtovej techniky a zdôrazňoval potrebu orientácie fakulty na vybavenie pracovísk osobnými počítačmi. Osobitosťou jeho prednášok a cvičení, najmä výučby z oblasti optimalizácie a riadenia, bolo úzke spojenie teórie s konkrétnou praxou výskumných úloh a riešenia problémov zo sféry výroby a služieb. Celá jeho pedagogická činnosť bola príkladom výchovy k aplikovaniu matematiky v najhlbšom význame tohto pojmu. Nedostatok aktuálnej študijnej literatúry z oblasti programovania a numerickej matematiky sa usiloval zmierniť tvorbou a spoluautorstvom niekoľkých učebných textov.
      Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal teóriou grafov, numerickým riešením diferenciálnych rovníc a aplikáciami týchto disciplín v matematike a ekonómii. Najvýraznejšou črtou jeho výskumno-odbornej činnosti bola aplikácia matematiky v riešení konkrétnych národohospodárskych úloh v celoštátnom, rezortnom i regionálnom rozsahu. V mnohých zmluvných úlohách s Výskumným ústavom národohospodárskym, Vysokou školou ekonomickou, Hydrometeorologickým ústavom, Ministerstvom výstavby a ďalšími ústavmi, inštitúciami a orgánmi výroby, služieb a štátnej správy bol hlavným iniciátorom, garantom zmluvného zabezpečenia, organizátorom riešiteľského kolektívu a spravidla aj zodpovedným riešiteľom. Stál pri zrode rozsiahlej spolupráce fakulty s koncernom ZVL Považská Bystrica. Táto spolupráca zaznamenala nielen markantný národohospodársky prínos, ale priniesla fakulte aj citeľný finančný osoh a iným spôsobom sotva dosiahnuteľné zariadenia modernej výpočtovej techniky. Dlhý je zoznam inštitúcií, s ktorými inicioval spoluprácu – od Podniku výpočtovej techniky cez Výskumný ústav výpočtovej techniky až po Onkologický ústav a Výskumný ústav jadrových elektrární – a široké je spektrum matematických aplikácií, ktorými sa úspešne vyriešili praktické úlohy v mnohých oblastiach. Účasť pracovníkov fakulty na riešení týchto úloh bola podnetná aj v teoretickom ohľade: základy počítačovej grafiky a počítačovej geometrie sú spojené práve s touto činnosťou.
      Posledné roky svojho života, poznačené ťažkým zdravotným postihnutím, stratou zraku a mobility, dožíval doc. Wawruch v ústavnej starostlivosti.< ;BR>     Zomrel 16. apríla 1999 v Stupave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]