[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Dr. techn. Karel Dusl
Matematik, pedagóg.

* 29.5.1884, Beroun, okres Hořovice (ČR)
† 30.11.1948, Praha (ČR)


     Narodil sa 29. mája 1884 v Beroune, v Českej republike. Maturoval r. 1902 na štátnej reálke v Rakovníku. V rokoch 1902–1904 študoval strojnícke inžinierstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe a v rokoch 1904–1906 učiteľstvo matematiky a fyziky na filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1907 získal doktorát technických vied na ČVUT v Prahe. Pôsobil ako profesor na štátnej reálke v Prahe III (1908), štátnom gymnáziu v Třeboni (1909), štátnom gymnáziu v Českých Budějoviciach (1909–1912), štátnej reálke v Sušici (1912/13) a štátnej reálke v Českých Budějoviciach (1913–1931). Od r. 1919 bolo zaradenie v Českých Budějoviciach len formálno-oficiálne, pretože v tom roku sa habilitoval pre odbor vyššej matematiky na ČVUT v Prahe, bol vymenovaný na tejto škole za súkromného docenta a popri vysokoškolskej výučbe pôsobil na gymnáziu v Prahe v Křemencovej ulici (1919–1920) a na Jiráskovom gymnáziu v Prahe II v Resslovej ulici (od r. 1920).
     R. 1931 bol vymenovaný za mimoriadneho a r. 1936 za riadneho profesora matematiky na ČVUT. V rokoch 1935–1936 bol dekanom Vysokej školy špeciálnych náuk pri ČVUT v Prahe. Od r. 1920 prednášal rôzne matematické disciplíny na ČVUT, v rokoch 1920–1927 matematiku vo vysokoškolských kurzoch pre učiteľov, od r. 1941 bol členom skúšobnej komisie pre odborných učiteľov na meštianskych školách. 1. novembra 1945 bol na vlastnú žiadosť penzionovaný, od 1. marca 1947 reaktivovaný a ustanovený za zmluvného riadneho profesora matematiky na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde pôsobil až do smrti. Prednášal algebru a teóriu funkcií teta, viedol cvičenia z algebry. Na ČVUT vydal 7 titulov učebných textov zo základov vyššej matematiky, vektorového počtu, vybraných statí z matematickej analýzy, funkcií komplexnej premennej, diferenciálnej geometrie, špeciálnych funkcií a ďalších oblastí matematiky.
     Hlavnou oblasťou jeho vedeckých publikácií boli špeciálne funkcie (funkcie teta, Hermitove, Prymove, Mathieuove), algebraické funkcie a aplikácie matematiky v diferenciálnej geometrii a geodézii. Aktívne sa zúčastnil na niekoľkých medzinárodných matematických kongresoch (Strassburg 1920, Bologna 1928, Zürich 1932, Oslo 1936), na kongresoch slovanských matematikov (Varšava 1929, Praha 1934) a na astronomickom kongrese v Štokholme 1938. V rokoch 1927 a 1938 bol na prednáškových pobytoch v Lille (Francúzsko).
     Bol mimoriadnym členom Kráľovskej českej spoločnosti, členom–znalcom Masarykovej akadémie práce, členom Umeleckej vedeckej rady. Bol nositeľom rytierskeho radu Čestnej légie Francúzska.
     Zomrel 30. novembra 1948 v Prahe.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]