[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. Zdeněk Juránek, CSc.
Fyzik, pedagóg.

* 20.3.1940, Brťoví na Moravě ???
† 23.10.1992, Košice


     Narodil sa 20. marca 1940 v Brťoví na Moravě. Po maturite na SVŠ v Bytřici nad Perštejnom v r. 1957 začal študovať na Elektrotechnickej fakulte v Poděbradoch. Tam sa mu zapáčilo štúdium fyziky, a preto v nasledujúcom roku začal študovať na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a toto štúdium ukončil v r. 1963.
     1. septembra 1963 nastúpil ako jeden z prvých pracovníkov na Katedru fyziky novovzniknutej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a na tejto katedre pracoval ako učiteľ až do svojej náhlej smrti. Jeho počiatočná práca na katedre bola spočiatku zameraná na budovanie učební pre výuku fyziky. V odbornej oblasti sa venoval najmä problematike premagnetizačných procesov feromagnetík. Z tejto oblasti získal v r. 1983 vedeckú hodnosť kandidáta matematicko-fyzikálnych vied, keď úspešne obhájil dizertačnú prácu Magnetické vlastnosti intermetalických zliatin na báze Sm2Co17 . V r. 1988 bol menovaný docentom. Od r. 1990 až do svojej smrti bol prodekanom PF UPJŠ pre vedecko-výskumnú činnosť.
     V svojej pedagogickej činnosti sa docent Juránek orientoval najmä na výuku poslucháčov jednoodborového štúdia fyziky. Medzi študentmi bol veľmi obľúbený pre svoju humánnosť, ktorá bola vzácne skĺbená s principiálnosťou a vysokou odbornou erudíciou.
     Zomrel 23. októbra 1992 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]