[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. František Jurga
Matematik.

* 12.4.1909, Čadca
† 18.11.1963, Košice


     Narodil sa 12. apríla 1909 v Čadci na Kysuciach. Maturoval s vyznamenaním na gymnáziu v Žiline a študoval potom matematiku a deskriptívnu geometriu na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Prvé pôsobisko prof. Jurgu ako stredoškolského profesora bolo gymnázium a neskôr reálka v Košiciach. Po obsadení Košíc v roku 1938 odišiel do Bratislavy ako gymnaziálny profesor. Ešte v čase pôsobenia na strednej škole je pozývaný prednášať na SVŠT v Bratislave ako honorovaný docent pre aplikovanú matematiku. V roku 1943 je promovaný na doktora prírodných vied (RNDr.) na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V Košiciach vzniká v r. 1947 Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, na ktorej prof. Jurga viedol Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie až do roku 1952. Neskôr sa stáva riadnym profesorom a vedie ako dekan Lesnícku a drevársku fakultu spomenutej vysokej školy. V tej istej dobe pracoval ako externý dekan Pedagogickej fakulty v Košiciach. V roku 1952 sa zriaďuje v Košiciach Vysoká škola technická s fakultami strojníckou, hutníckou a baníckou. Prof. Jurga sa stáva prvým dekanom Strojníckej fakulty a zakladateľom a vedúcim Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie. Koncom päťdesiatych rokov je prorektorom VŠT pre mimoriadne formy štúdia.
     Prof. Jurga sa zaslúžil o odborné organizovanie matematikov a fyzikov. Počas mnohých rokov zastával funkciu predsedu miestnej a neskoršie krajskej pobočky JČMF v Košiciach. Zjazd JČMF v r. 1962 mu udelil za túto prácu titul Zaslúžilého člena. Začiatkom päťdesiatych rokov zastával funkciu predsedu oblastného výboru MO v Košiciach. I pri veľkom rozsahu organizačnej a pedagogickej práce bol prof. Jurga i aktívnym vedeckým pracovníkom. Významná je jeho práca Nomografia a iné grafické metódy. Vydalo ju Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry v Bratislave v r. 1958 a v r. 1963. Okrem toho zverejnil v odborných časopisoch a zborníkoch 15 vedeckých pojednaní. Prof. Jurga vo svojich vedeckých prácach sa zaoberal problémami nomogramov s priesvitkami, nomogramami s kruhovými indexmi, zobrazovaním funkcií komplexnej premennej, nomogramami na riešenie algebraických rovníc a diferenciálnych rovníc. Súčasťou vedecko-výskumnej práce prof. Jurgu bolo i vedenie ašpirantov.
     Zomrel 18. novembra 1963 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]