Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

 <   > 

** Pri dlhodobých pobytoch v zahraničí alebo na iných univerzitách nie je tento údaj započítaný do činnosti ústavu. Údaj má informatívnu hodnotu.

Prednášky na vysokých školách

Michal Fečkan**
FMFI UK, Bratislava
Funkcionálna analýza 1 (ZS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Analýza na varietách (ZS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc (ZS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Nelineárna funkcionálna analýza (ZS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Nelineárna funkcionálna analýza (LS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Roman Frič
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Matematická štatistika (LS) 1 hod. týždenne 10 hod. úhrnne
Vybrané kapitoly z teórie množín (ZS) 1 hod. týždenne 13 hod. úhrnne
Úvod do topológie a teórie množín (LS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Marián Grendár
FPV UMB Banská Bystrica
Pravdepodobnosť a štatistika I 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Ekonometria I 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Ekonometria II 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Lineárna algebra II 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Analýza časových radov 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

FMFI UK, Bratislava
Špeciálna ekonometria 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Ján Haluška
Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita
Funkcionálna analýza 2 hod. týždenne 30 hod. úhrnne


Ján Karabáš
FPV UMB, Banská Bystrica
Algebraické štruktúry (ZS) 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne


Martin Kochol
FEI STU, Bratislava
Diskrétna matematika a logika (ZS) 3 hod. týždenne 36 hod. úhrnne

Július Korbaš**
FMFI, UK Bratislava
Lineárna algebra a geometria 1 (ZS) 4 hod. týždenne 52 hod. úhrnne
Lineárna algebra a geometria 2 (LS) 3 hod. týždenne 39 hod. úhrnne
Diferenciálna topológia 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Algebraická topológia 4 hod. týždenne 52 hod. úhrnne

Tibor Macko**
Univ. Münster, Nemecko
Introduction to surgery therory (LS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Peter Mihók**
EkF Tech. Univerzita, Košice
Matematika II 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Teória grafov 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Teória grafov pre HI 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Ekonometrické IS 1 hod. týždenne 13 hod. úhrnne

Roman Nedela
FPV UMB Banská Bystrica
Lineárna optimalizácia (LS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Diskrétna matematika (ZS) 4 hod. týždenne 52 hod. úhrnne

Kat. Apl. Mat. MFF KU, Praha
Výberová prednáška pre doktorandov a magistrov (ZS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Karol Nemoga
FIIT, FEI STU Bratislava
Rýchle algoritmy 3 hod. týždenne 36 hod. úhrnne
Bezpečnosť počítačových sietí 3 hod. týždenne 36 hod. úhrnne

Gabriel Okša
SvF, STU, Bratislava
Základy numerických metód lineárnej algbebry 3 hod. týždenne 42 hod. úhrnne

Miroslav Ploščica
Prírodevedecká fakulta UPJŠ Košice
Matematická analýza (ZS) 3 hod. týždenne 39 hod. úhrnne
Algebra (LS) 4 hod. týždenne 52 hod. úhrnne
Algebra (ZS) 3 hod. týždenne 39 hod. úhrnne

Miroslav Repický
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Funkcionálne programovanie 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Logické programovanie 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Beloaslav Riečan
FPV UMB Banská Bystrica
Teória pravdepodobnosti 1 (ZS) 3 hod. týždenne 39 hod. úhrnne
Teória pravdepodobnosti 2 (LS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Matematická analýza 3 (ZS) 3 hod. týždenne 39 hod. úhrnne
Matematická analýza 4 (LS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Matematika a kultúra (LS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Ondrej Šuch
FPV UMB Banská Bystrica
Databázové systémy 1 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne
Databázové systémy 2 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne
Databázové systémy 3 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne
Databázové systémy 3 (ext.)   12 hod. úhrnne

Ľubomír Török
FPV UMB Banská Bystrica
Úvod do počítačov 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne
Kódovanie (ext.)   38 hod. úhrnne

Gejza Wimmer
PF Masarykova Univerzita Brno
Pravdepodobnosť a štatistika II (LS) 2 hod. týždenne 28 hod. úhrnne
Lineárne regresné modely I (ZS) 2 hod. týždenne 28 hod. úhrnne

FPV UMB Banská Bystrica
Štatistika 1,2,3,4 (LS) 6 hod. týždenne 78 hod. úhrnne
Štatistika 1,2,3,4 (ZS) 6 hod. týždenne 78 hod. úhrnne

Cvičenia a semináre

Peter Eliaš
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Objektovo-orientované programovanie 4 hod. týždenne 48 hod. úhrnne

Michal Fečkan**
FMFI UK, Bratislava
Analýza na varietách 1 hod. týždenne 13 hod. úhrnne
Nelineárna funkcionálna analýza (LS) 1 hod. týždenne 13 hod. úhrnne

Roman Frič
Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku
Matematická štatistika (LS) 1 hod. týždenne 10 hod. úhrnne
Vybrané kapitoly z teórie množín (ZS) 1 hod. týždenne 13 hod. úhrnne

Marián Grendár
FPV UMB, Banská Bystrica
Matematická štatistika I 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Matematická štatistika II 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Matematická štatistika III 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Ekonometria I 1 hod. týždenne 13 hod. úhrnne
Ekonometria II 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Lineárna algebra II 1 hod. týždenne 13 hod. úhrnne
Analýza časových radov 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Diplomový seminár 4 hod. týždenne 52 hod. úhrnne

Ján Haluška
Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita
Funkcionálna analýza 2 hod. týždenne 30 hod. úhrnne

Marek Hyčko
FIIT STU, Bratislava
Analýza a zložitosť algoritmov 6 hod. týždenne 72 hod. úhrnne

Ján Karabáš
FPV UMB Banská Bystrica
Algebraické štruktúry (ZS) 1 hod. týždenne 12 hod. úhrnne
Lineárna optimalizácia (LS) 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne

Peter Mihók**
EkF Tech. Univ., Košice
Teória grafov 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Elektronické bankovníctvo 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Karol Nemoga
FEI, FIIT STU Bratislava
Rýchle algoritmy 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne
Bezpečnosť počítačových sietí 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne

Branislav Novotný
FMFI UK, Bratislava
Matematická analýza 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne
Matematická analýza (doplnkové cvičenie) 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne

Gabriel Okša
SvF STU, Bratislava
Numerické metódy lineárnej algebry 2 hod. týždenne 28 hod. úhrnne
MATLAB 2 hod. týždenne 28 hod. úhrnne

Miroslav Ploščica
PF UPJŠ Košice
Algebra (ZS) 4 hod. týždenne 52 hod. úhrnne
Algebra (LS) 4 hod. týždenne 52 hod. úhrnne

Michal Pospíšil
KMANM FMFI UK, Bratislava
Dynamické systémy 1 hod. týždenne 13 hod. úhrnne
Funkcionálna analýza 1 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Miroslav Repický
PF, UPJŠ
Typografický systémy (ZS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Typografický systémy (LS) 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Funkcionálne programovanie 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne
Logické programovanie 2 hod. týždenne 26 hod. úhrnne

Ondrej Šuch
FPV UMB, Banská Bystrica
Databázové systémy 1 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne
Databázové systémy 2 2 hod. týždenne 24 hod. úhrnne
Databázové systémy 3 1 hod. týždenne 12 hod. úhrnne

Ľubomír Török
FPV UMB, Banská Bystrica
Diskrétna matematika 4 hod. týždenne 48 hod. úhrnne

Gejza Wimmer
PF, Masarykova Univerzita Brno
Štatistický seminár (ZS) 2 hod. týždenne 28 hod. úhrnne
Mnohorozmerné štatistické metódy II (seminár) (LS) 2 hod. týždenne 28 hod. úhrnne