I. Základné údaje o pracovisku

 <   > 

  1. Kontaktné údaje
  2. Údaje o zamestnancoch
  3. Iné dôležité informácie k základným údajom o pracovisku a zmeny za posledné obdobie

1. Kontaktné údaje

Názov pracoviska:

Matematický ústav SAV

WWW: http://www.mat.savba.sk/

Riaditeľ:

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.

Tel./FAX:   02 / 5249 7316
e-mail: dvurecenskij@mat.savba.sk

Vedecký tajomník:

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Tel./FAX:   02 / 5249 7316
e-mail: nemoga@mat.savba.sk

Predseda Vedeckej rady:
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Tel./FAX:   02 / 5249 7316
e-mail: nemoga@mat.savba.sk

Adresa sídla:

Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

Telefón/FAX:

02 / 5249 7316

E–mail:

mathinst@mat.savba.sk

WWW adresa:

http://www.mat.savba.sk

Detašované pracoviská:

Oddelenie informatiky MÚ SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Tel.:   02/5930 6522
FAX:   02/5930 6522

vedúci: RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.

WWW: http://www.ifi.savba.sk

Matematický ústav SAV, detašované pracovisko Košice
Grešákova 6
040 01 Košice
Tel./FAX:   055 / 6228 291

vedúci: prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.

WWW: http://www.saske.sk/MI/

Inštitút matematiky a informatiky,
spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica

Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica
Tel.:   048 / 415 10 12
FAX: 048 / 412 41 82

vedúci: prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

WWW: http://www.savbb.sk/mu

Typ organizácie:

rozpočtová


2. Údaje o zamestnancoch

Tabuľka I.1: Počet a štruktúra zamestnancov
ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K K
do 35
rokov
K
ved.
prac.
F P
M Ž M Ž
Celkový počet pracovníkov 83 14 5 43 9 59 56,87
Vedeckí pracovníci 52 5 2 43 9 38 35,07
Odborní pracovníci VŠ 8 3 0 - - 6 6,63
Odborní pracovníci ÚS 14 0 2 - - 7 8,03
Ostatní pracovníci 4 0 1 - - 3 2,14
Doktorandi v dennej forme
doktorandského štúdia
5 5 0 - - 5 5,00

K – kmeňoví pracovníci,   F – fyzický stav,   P – prepočítaný stav,   M, Ž — muži, ženyTabuľka I.2: Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31. 12. 2008)
Rodová skladba Pracovníci s hodnosťou Pracovníci v stupňoch
  DrSc.
DSc.
CSc.
PhD.
prof. doc. I. II.a II.b
Muži 15 28 9 16 14 11 17
Ženy 2 8 0 4 2 2 6


Tabuľka I.3: Štruktúra pracovníkov podľa veku zo stĺpca F v tabuľke I.1 zaradených do riešenia projektov (domácich alebo medzinárodných)
Veková štruktúra (roky) <30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64
Muži 10 4 4 3 1 6 4 2 6
Ženy 2 0 1 1 1 2 1 0 1

Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky:

Muži: 45,67
Ženy: 45,33

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31.12.2008: 45,93

Priemerný vek kmeňových vedeckých zamestnancov k 31.12.2008: 49,49

3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácií a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

Traja doktorandi obhájili vedecko-akademický titul PhD.

Mgr. Elena Vinceková, PhD. získala miesto v rámci Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV pre vynikajúcich absolventov DŠ.

Mgr. Andrea Mesiarová-Zemánková, PhD. získala druhé miesto v I. oddelení vied v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov za rok 2008.

Prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc. pri príležitosti sviatku Dňa ústavy mu udelil prezident Ivan Gašparovič vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy.

Doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc. získala ocenenie ministra školstva SR Osobnosť vedy a techniky za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v oblasti matematických základov kvantovej mechaniky.

Na jar 2008 obnovil Matematický ústav SAV spoločné pracovisko Inštitút matematiky a informatiky ako spoločné pracovisko s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. V decembri 2008 sa Inštitút presťahoval do nových priestorov Geologického ústavu SAV v B. Bystrici na Ďumbierskej ul.

Matematický ústav SAV spolu s Fyzikálnym ústavom SAV ako hlavným žiadateľom bol úspešný vo výzve OP ŠF 4.1., Podpora sieti excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, podané roku 2008 a je súčasťou QUTE - Centrum excelentnosti kvantových technológii.

V rámci Národného štipendijného programu SAIA hosťovali na MÚ SAV mladí matematici z Kyjeva a Bukurešti v celkovej dĺžke 11 mesiacov.