XII. Hospodárenie organizácie

 <   > 

Matematický ústav SAV je rozpočtová organizácia.1. Rozpočtová organizácia SAV

Tabuľka XII.1: Výdavky RO SAV (v tis. SK)
Kategória Posledný upravený
rozpočet r. 2008
Čerpanie
k  31. 12. 2008 celkom
z toho:
z rozpočtu z mimoroz. zdrojov
Výdavky celkom: 25480 30019 25472 4547 (10 401)*
z toho:  
– kapitálové výdavky 335 362 335 27
– bežné výdavky 25145 29657 25137 4520
   z toho:
   – mzdové výdavky 15192 15935 15192 743
   – odvody do poisťovní a NÚP 5032 5245 5032 213
   – tovary a ďalšie služby 4921 8477 4913 3564
      z toho:  
      – výdavky na projekty (VEGA, APVT, APVV, ŠPVV, MVTP, ESF) 4952 4952 1732 3220
      – výdavky na periodickú tlač 659 659 659  
      – transfery na vedeckú výchovu 854 854 854  
      – suma odvedená pre spoluriešiteľské organizácie na hradenie nákladov spoločných projektov - 1053    

Tabuľka XII.2: Príjmy RO SAV (v tis. SK)
Kategória Posledný upravený rozpočet r. 2008 Plnenie k 31. 12. 2008
Príjmy celkom: 47 47
z toho:  
rozpočtované príjmy (účet 19) 47 47
z toho:  
– príjmy za nájomné    
mimorozpočtové príjmy (účet 780)   3564

* Tabuľka XII.1 v položke výdavky z mimorozpočtových zdrojov v zátvorke obsahuje všetky výdavky z mimorozpočtových zdrojov vrátane hospodárskej činnosti. V roku 2008 Matematický ústav riešil ústavnú úlohu optimalizácie prepravy plynu tranzitnými sústavami. Výdavky, kryté príjmami, z tejto činnosti dosiahli 5 854 tisíc SKK.