XI. Aktivity v  orgánoch SAV

 <   > 


Členstvo vo výbore Snemu SAV

Stanislav Jakubec (člen snemu)

Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV

Anatolij Dvurečenskij
Člen Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov.

Karol Nemoga
Podpredseda Edičnej rady SAV.
Predseda Knižničnej rady SAV.

Oto Strauch
Člen Rady programu centier excelentnosti.

Členstvo v orgánoch VEGA

Ján Borsík
Člen Komisie VEGA č.1 pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy.

Sylvia Pulmannová
Člen Komisie VEGA č.1 pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy.

Imrich Vrťo
Podpredseda Komisie VEGA č. 1 pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy.

Gejza Wimmer
Člen komisie VEGA č.1 pre matematické vedy, do apríla 2008.

Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

Anatolij Dvurečenskij
Kolégium SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen).

Roman Frič
Kolégium SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen).