XIV. Iné významné činnosti

 <   > 

Ústav je sídlom komisií pre obhajoby DrSc. vo vedných odboroch: 11-80-9 Teoretická informatika (predseda J. Hromkovič), 02-12-13 Metrológia (predseda G. Wimmer) a 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (predseda A. Dvurečenskij)

Najväčšiu tradíciu má Mathematica Slovaca, časopis vydávaný už od roku 1951; je to medzinárodný (medzinárodná redakčná rada má 38 členov, z toho 17 zahraničných) a recenzovaný (karentovaný AMS) časopis. V roku 2008 prevzalo distribúciu časopisu vydavateľstvo Springer-Verlag v spolupráci so spoločnosťou Versita. Po obsahovej stránke tento časopis uverejňuje práce zo všetkých oblastí matematického výskumu.

V r. 2008 začal byť časopis Mathematica Slovaca indexovaný v databáze SCI (Expanded), pričom do tejto databázy boli spätne pridané aj vydania od č. 3 za rok 2007. Podobne začal byť od roku 2008 tento časopis indexovaný v databáza SCOPUS. Počet zaslaných príspevkov sa viac ako zdojnásobil vzhľadom k r. 2007.

Aj keď distribúcia časopisu prostredníctvom vydavateľstva Springer-Verlag spôsobí redukciu výmeny časopisu (vydavateľstvo Springer-Verlag bude výhradný distribútor), dosiahneme významne váčšie rozšírenie časopisu medzi čitateľov. Rovnako, pre našich pracovníkov je najvýznamnejší prístup ku informáciám v elektronickej forme. Od roku 2000 má časopis svoju vlastnú internetovú stránku, kde sú všetky informácie, abstrakty článkov od roku 1993. Adresa je http://maslo.mat.savba.sk. Adresa časopisu na stránkach spoločnosti Springer je http://www.springer.com/journal/12175 alebo http://www.springerlink.com/content/1337-2211. Adresa časopisu na stránkach spoločnosti Versita je http://www.versita.com/science/mathematics/maslo.

Ďalší časopis vydávaný ústavom Tatra Mountains Mathematical Publications vznikol v r. 1992 a vydávame ho v spolupráci s niektorými vysokými školami. Publikujú sa v ňom pôvodné vedecké práce zo všetkých oblastí matematického výskumu, hlavne však súbory prác venované jednému okruhu problémov a zborníky prác z medzinárodných konferencií. Časopis má medzinárodnú redakčnú radu (35 členov, z toho 10 zahraničných). Aj tento časopis je recenzovaný a karentovaný. Doteraz vyšlo 40 zväzkov. Od zväzku 15 sú niektoré zväzky časopisu zaradené do Current Contents - Index to Scientific Book Contents CC / Physical, Chemical and Earth Sciences. Od roku 2000 má časopis svoju vlastnú internetovú stránku, kde sú všetky informácie, abstrakty článkov od roku 1992. Ústav získava (predajom, resp. výmenou za tento časopis) časť svojich informačných zdrojov. Adresa je http://tatra.mat.savba.sk.

V roku 2006 začal ústav vydávať časopis Uniform Distribution Theory. V roku 2008 vyšiel 3. ročník. Adresa je http://udt.mat.savba.sk.

Ústav je sídlom slovenskej časti redakcie významného svetového referatívneho časopisu Zentralblatt MATH. Redakčne pripravuje abstrakty dohodnutých periodík. Zapája sa tak do celoeurópskej spolupráce a získava prístup do významnej databázy matematických poznatkov.

Vydávanie (resp. spolupráca pri vydávaní) uvedených časopisov spolu s udržiavaním časopiseckej i knižnej vedeckej knižnice je popri vedeckej produkcii azda najvýznamnejšou aktivitou, ktorou ústav prispieva tak do pokladnice národnej kultúry ako aj medzinárodnej vedeckej spolupráce a vzájomného porozumenia.

V roku 2008 pokračoval ústav vo vydávaní preprintovej série vedeckých prác pracovníkov MÚ SAV, ktorá je prístupná aj na Internete, na domovskej stránke Matematického ústavu SAV http://www.mat.savba.sk/preprints.