[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Ján Maďar, CSc.
Fyzik.

* 21.3.1926, Parchovany
† 24.6.1995, Bratislava


     Narodil sa 21. marca 1926 v Parchovanoch. Po maturite na gymnáziu v Levoči (1945) študoval odbor matematika-fyzika na Prírodovedeckej fakulte SU. Hneď po absolutóriu (1951) nastúpil ako asistent na svojej alma mater, ktorej zostal verný až do odchodu na zaslúžený odpočinok (1991). Titul RNDr. získal v r. 1968, o rok nato obhájil kandidátsku dizertáciu a r. 1980 sa habilitoval.
     Doc. dr. Jána Maďara, CSc., môžeme právom pokladať za zakladateľa tradície v oblasti röntgenových difrakčných metód na Slovensku. Najväčšie uznanie si získal za svoj podiel na vývoji precesnej röntgenovej difrakčnej komôrky, ktorá mala veľký úspech a patent na toto zariadenie sa predal do cudziny. J. Maďar sa po celé svoje pôsobenie na fakulte usiloval o inováciu prístrojovej techniky. Keď do fyziky a výuky vstúpili počítače, patril medzi ich prvých propagátorov.
     Ku skvalitneniu prípravy nových fyzikov a učiteľov fyziky prispel 4 učebnými textami a tiež ako spoluautor vysokoškolskej učebnice Všeobecná fyzika (1. zv. Mechanika).
     Ján Maďar patril medzi neúnavných organizátorov života a činnosti fyzikálnej komunity: pracoval v JSMF, kde venoval veľa času a úsilia príprave rôznych materiálov, medziiným aj stanov Jednoty. V rokoch 1971–1975 bol predsedom Fyzikálnej vedeckej sekcie JSMF a od r. 1975 podpredsedom Ústredného výboru JSMF.
     Zomrel 24. júna 1995 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]