[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Juraj Mamrilla, CSc.
Matematik.

* 25.2.1935, Veľký Lipník, okr. Stará Ľubovňa
† 28.3.1985, Bratislava


     Narodil sa 25. februára 1935 vo Veľkom Lipníku, okr. Stará Ľubovňa. Základnú školu vychodil v rodnej obci v rokoch 1941–1945 a štátne ruské gymnázium v Prešove v rokoch 1945–1953. Po maturite v roku 1953 sa zapísal do prvého ročníka Vysokej školy technickej v Košiciach, avšak po prvom školskom roku sa rozhodol pre štúdium matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré absolvoval v rokoch 1954–1959, kde si vybral odbor matematická analýza. Splnil sa tak jeho sen študovať matematiku, ktorej zasvätil celý svoj ďalší život. Patril medzi výborných študentov, a preto už v roku 1959 bol vybraný za asistenta matematickej analýzy na vtedajšej Katedre matematiky PF UK. Na Prírodovedeckej fakulte a neskôr na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK pôsobil až do svojej smrti. Pod vplyvom svojich učiteľov sa začal už v svojej diplomovej práci zaoberať teóriou obyčajných diferenciálnych rovníc. Na základe výsledkov v tejto oblasti získal v roku 1967 akademický titul RNDr. V roku 1968 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a stal sa kandidátom fyzikálno-matematických vied (CSc.). V roku 1975 sa habilitoval a stal sa docentom matematiky a v roku 1980 bol menovaný profesorom matematiky a s účinnosťou od 1. októbra 1980 ustanovený za profesora na katedre matematickej analýzy Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave. Po vzniku Matematicko-fyzikálnej fakulty UK dňom 1. septembra 1980 bol vymenovaný za prodekana pre vedecký výskum. Po založení Katedry aplikovanej matematiky v roku 1983 stal sa jej prvým vedúcim.
     Prof. RNDr. Juraj Mamrilla CSc. bol počas celého svojho krátkeho života zásadový, čestný a skromný človek a v styku s ľuďmi priateľský, úprimný a taktný. Tieto jeho vlastnosti vytvárali základné predpoklady k tomu, aby bol dobrým pedagógom a on takým pedagógom aj v skutočnosti bol. Prednášal matematiku pre chemikov, matematickú analýzu pre prvé ročníky všetkých učiteľských kombinácii, diferenciálne rovnice a neskôr prednášky a semináre pre všetky fyzikálne odbory. Mnohé z týchto oblastí postupne zabezpečoval aj písaním učebných textov. Vo vedeckom výskume sa venoval teórii lineárnej rovnice štvrtého rádu s aplikáciami týchto metód na rovnice párnych vyšších rádov. Okrem toho študoval aj problematiku existencie periodických riešení hlavne počas svojho jednoročného pobytu u prof. Contiho vo Florencii, z ktorej problematiky publikoval tiež niekoľko prác. Počas svojho pobytu v Minsku u prof. Gabasova študoval otázky dynamickej optimalizácie a teórie riadenia, z ktorej problematiky publikoval dve vedecké práce. V spolupráci s praxou využíval svoje teoretické vedomosti na riešení úloh Modelovanie intenzívnych faktorov rastu ekonomiky SlovenskaPrognostický štrukturálny model.
     Jeho spolupráca so zahraničnými autormi vyústila do napísania monografie Juraj Mamrilla, Anna Mamrillová, Vladimír Sarkisovič Sarkisjan: Niektoré problémy matematickej teórie pružnosti anizotropného a nehomogénneho telesa, ktorá vyšla v slovenčine až po jeho smrti 1988. Škoda, že ho zákerná choroba vytrhla z najplodnejších rokov jeho života.
     Zomrel 28. marca 1985 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]