[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Miloš Háčik, CSc.
Matematik.

* 30.1.1938, Palúdzka, okr. Liptovský Mikuláš
† 21.8.1986, Žilina


     Narodil sa 30. januára 1938 v Palúdzke, okr. Liptovský Mikuláš.
     Bol učiteľom Katedry matematiky fakulty PEDAS na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Vysokoškolské štúdium ukončil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v šk. r. 1959/60.
     Pôsobil najprv ako učiteľ na základnej škole vo Važci, potom na Pedagogickom inštitúte v Martine a od roku 1965 na VŠDS v Žiline, kde r. 1973 získal vedeckú hodnosť CSc. a v r. 1977 bol menovaný docentom.
     Doc. Háčik bol kedykoľvek ochotný pomôcť mladším kolegom v ich vedecko-odbornom raste.
     Ako člen Jednoty (od r. 1966) ochotne pomáhal v príprave a organizovaní podujatí pobočky a zapájal sa do činnosti v sekciách pobočky. Nezabudnuteľné ostali veľmi úspešné a obľúbené celoštátne Zimné školy z diferenciálnych rovníc, ktoré pripravoval i organizoval v spolupráci s užšou skupinou pracovníkov Katedry matematiky. Boli určené vedeckým pracovníkom vysokých škôl z celého Slovenska i bývalej ČSSR. Doc. RNDr. Miloš Háčik, CSc., publikoval z oblasti diferenciálnych rovníc.
     Čestné uznanie od JSMF dostal v r. 1981.
     Zomrel 21. augusta 1986 v Žiline.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]