[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Michal Harant
Matematik.

* 10.7.1920, Žilina
† 18.7.1995, Žilina


     Narodil sa 10. júla 1920 v Žiline. Ľudovú školu a reálku vychodil v Žiline. Po maturite študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe (1938–1940) a na Prírodovedeckej fakulte SU v Bratislave (1941–1942).
     Pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave najprv ako odborný asistent, od roku 1952 ako docent a od roku 1960 na VŠD v Žiline, kde r. 1962 nadobudol hodnosť profesora. Veľkou mierou sa pričinil o presťahovanie VŠD z Prahy do Žiliny. V rokoch 1952–1956 zastával na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave funkciu dekana a od r. 1959 aj vedúceho ústavu geometrie. Na VŠD mal aj funkciu prorektora (1963–1966). V rokoch 1969–1972 učil na vysokej vojenskej škole v Káhire, kde pôsobil vo funkcii náčelníka matematicko-deskriptívnej katedry. Po svojom návrate pôsobil ako profesor na Výpočtovom stredisku VŠDS. V rokoch 1989–1993 bol vedúcim katedry matematiky na VŠDS. Posledným jeho pracoviskom (už ako dôchodca) bola vojenská fakulta VŠDS v Žiline.
     Prof. Harant celý svoj život zasvätil činorodej práci zameranej na rozsiahlu vedecko-odbornú činnosť, na pedagogickú činnosť a na odborno-spoločenskú činnosť.
     Každej z týchto činností sa venoval dôsledne a vo väčšine prípadov položil aj základy pre ich ďalší úspešný rozvoj.
     Na jeho vedecko-odbornú činnosť poukazuje veľa (do 100) jeho prác, článkov a publikácií z odborov, ako sú obyčajné diferenciálne rovnice, parciálne diferenciálne rovnice, integrálne transformácie a operátorový počet a variačný počet. Zvlášť rozsiahle sú jeho pojednania z geometrie, z algebraickej a diferenciálnej geometrie, zo zobrazovacích metód i zo štatistiky a z numerických metód. Na 40 vedeckých štúdií publikoval v domácich i zahraničných odborných i vedeckých časopisoch. V posledných rokoch sa venoval aplikáciám matematiky, zdôrazňujúc ich význam pre prax ako aj počítačom a výpočtovej technike. Bol poradcom riaditeľa Výskumného ústavu výpočtovej techniky.
     Záslužná a úspešná bola jeho činnosť orientovaná na pedagogiku. Pedagógovia všetkých stupňov škôl, ktorí sa zúčastnili na nespočetných stretnutiach (semináre, cykly prednášok, letné i zimné školy – organizované Jednotou matematikov a fyzikov) s uznaním si vážia pedagogické majstrovstvo profesora Haranta. Vždy vedel, len jemu vlastnou metódou, čo najviac priblížiť a objasniť často veľmi zložité študované problémy.
     Cez Jednotu československých matematikov a fyzikov (JČMF, JČSMF) a Jednotu slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) dostával sa profesor Harant do povedomia širokej pedagogickej pospolitosti. Od r. 1938 bol členom JČMF, neskôr JČSMF. Stal sa horlivým propagátorom tejto matematicko-fyzikálnej spoločnosti na Slovensku. V nej prešiel takmer všetkými funkciami (tajomník Slovenského výboru SV JČSF), predseda SV JČSMF (1962–1970), keď na ustanovujúcom zjazde JSMF v r. 1969 bol zvolený za prvého predsedu JSMF).
     Zásluhy profesora Michala Haranta o rozvoj matematických vied a o rozvoj činnosti JČMF, JČSMF a JSMF boli ocenené mnohými vyznamenaniami. Medzi ne patrí aj udelenie čestného členstva JČSMF.
& nbsp;    Zomrel 18. júla 1995 v Žiline.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]