[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Ján Ivan, CSc.
Matematik.

* 20.11.1924, Bardejovská Nová Ves
† 20.9.1993, Bratislava


     Narodil sa 20. novembra 1924 v Bardejovskej Novej Vsi. V r. 1945 zmaturoval na gymnáziu v Bardejove. V r. 1950 skončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, odbor matematika-fyzika. Na tejto fakulte pôsobil ako výpomocný asistent od 1. 7. 1949 do 31. 8. 1950. Od 1. 9. 1950 až do odchodu do dôchodku v r. 1989 bol nepretržite zamestnaný na SVŠT v Bratislave a to v r. 1950 až 1961 na Elektrotechnickej fakulte a od roku 1961 na Strojníckej fakulte. V r. 1957 získal vedeckú hodnosť kandidáta matematicko-fyzikálnych vied a v r. 1958 kandidoval na docenta (no z politických dôvodov bol menovaný až v r. 1964). Po odchode do dôchodku pracoval ešte na čiastočný úväzok na Katedre matematiky STU v Bratislave. V r. 1991 bol menovaný profesorom (hoci návrh na menovanie bol podaný ešte v r. 1985).
      Po celý čas pôsobenia na SVŠT a neskôr na STU vyučoval matematiku a matematickú štatistiku. Vo vedecko-výskumnej činnosti dosiahol významné úspechy hlavne v algebraickej teórii pologrúp. Výsledky z teórie pologrúp sú uvedené, resp. citované v zahraničných monografiách.
      Bol spoluriešiteľom vedecko-výskumných úloh na odborných katedrách SjF a Metrologickom ústave SAV. Bol tiež vedúcim katedry a prodekanom na SjF. Podieľal sa na výchove vedeckých pracovníkov, viedol a usmerňoval niekoľko desiatok vedeckých ašpirantov. Napísal päť titulov skrípt z matematiky resp. matematickej štatistiky pre poslucháčov vysokých škôl technických a hlavne vysokoškolskú učebnicu Matematika I., ktorá vyšla v dvoch vydaniach v r. 1983 a 1986 a Matematika II. v r. 1989.
     Zomrel 20. septembra 1993 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]