V. Vedná politika

 <   > 

Vedná politika Matematického ústavu SAV sa v r. 2008 sústreďovala na plnenie úloh vyplývajúcich z grantov. Všetci vedeckí a odborní pracovníci sú riešiteľmi grantových úloh VEGA. Okrem toho sa v r. 2008 na ústave riešilo 5 grantových úloh v rámci APVV. Veľmi významná bola účasť MÚ SAV v rámci riešenia Centra excelencie CEPI Fyzika informácie, ktorý sa riešil v spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV v rokoch 2005-2008. Pracovníci okrem riešenia projektov na domácej úrovni sa sústreďujú aj na riešenie úloh so zahraničnými pracoviskami. Na ústave sa rieši spolu s Ústavom merania SAV projekt BAMOD na detekciu výdychových plynov vhodných na podchytenie niektorých chorôb v rámci 6RP v spolupráci s Univ. v Innsbrucku.

Matematický ústav SAV spolu s Fyzikálnym ústavom SAV ako hlavným žiadateľom bol úspešný vo výzve OP ŠF 4.1., Podpora sieti excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, podanej roku 2008 a je súčasťou QUTE–Centrum excelentnosti  kvantových  technológii, ktorý začne od r. 2009.

Výsledky výskumu sa snažíme uverejňovať v špičkových matematických časopisoch. Bohužiaľ, čas v matematických časopisoch od zaslania cez prijatie až po uverejnenie trvá nezriedka aj dva-tri roky, a okrem toho špičkové matematické časopisy v mnohých matematických odboroch nie sú CC-časopisy.

Budúcnosť Matematického ústavu závisí aj od kvality a kvantity doktorandov. Bohužiaľ, finančné zabezpečenie doktorandov nie je optimálne a nová legislatíva ohľadom štipendií pravdepodobne zníži záujem o doktorandské štúdium. Toto je, žiaľ, spoločný problém všetkých ústavov SAV ako aj vysokých škôl. No napriek tomu v r. 2008 traja doktorandi úspešne obhájili doktorandskú prácu a dvaja odovzdali dizertačnú prácu.

Matematický ústav SAV má dlhodobú spoluprácu s praxou v oblasti optimalizácie prepravy plynu cez tranzitné sústavy. V rámci Slovenska spolupracuje s eustream, a.s. (predtým SPP). Dlhodobo spolupracuje aj s CSE Servelec v oblasti zahraničných tranzitných sietí. V roku 2008 sme riešili problematiku detekcie únikov plynu v plynárenskej sústave v Jemene. Na výskum v oblasti plynu sme získali aj grant ESF. Okrem toho sa participuje na spolupráci so Slovenským bezpečnostným úradom.

Pracovníci ústavu so všetkými pobočkami v Bratislave, Košiciach a B. Bystrici sa veľmi aktívne zúčastňujú aj pedagogického pôsobenia na vysokých školách. V r. 2008 sme obnovili Inštitút matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB v Banskej Bystrici.

Popularizačná aktivita ústavu sa v posledných rokoch zvyšuje, čo vidieť na mnohých popularizačných vystúpeniach v tlačových médiách ako aj na obrazovkách televízií alebo v rozhlase a to nielen rámci Týždňa vedy.