VI. Spolupráca s VŠ, univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR

 <   > 1. Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt), ústavov SAV a  výsledkov spolupráce
2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi

Národný bezpečnostný úrad
- Kryptologické metódy v štátnej správe SR.

CSE-Servelec, s.r.o., Nitra
- Vývoj, počítačová implementácia a nasadenie v praxi algoritmov na odhaľovanie únikov plynu z potrubí. (Pokračovanie spolupráce.)

eustream, a.s, Nitra (predtým Slovenský plynárenský priemysel - preprava, a.s., Nitra)
- Aplikácia matematických metód na riešenie optimalizácie prepravy plynu tranzitným plynovodom, aplikovanie vyvinutých programových prostriedkov na dispečerské riadenie tranzitnej prepravy plynu.3. Úplný prehľad vyriešených problémov pre mimoakademické organizácie, s uvedením finančného efektu.


4. Spoločné pracoviská s univerzitami

Na jar 2008 obnovil Matematický ústav SAV pracovisko Inštitút matematiky a informatiky ako spoločné pracovisko s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. V decembri 2008 sa Inštitút presťahoval do nových priestorov Geologického ústavu SAV v B. Bystrici na Ďumbierskej ul.