IV. Medzinárodná vedecká spolupráca

 <   > 


  1. Medzinárodné projekty
  2. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia medzinárodných projektov.
  3. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR.
  4. Zastúpenie v edičných radách časopisov v zahraničí.
  5. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia.
  6. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2009.
  7. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií.
  8. Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.
  9. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

1. Medzinárodné projekty

Tabuľka IV.1: Informácia o medzinárodných projektoch

DRUH PROJEKTU Počet projektov Pridelené financie na rok 2008 zo zahraničných zdrojov
(prepočítané na Sk)
Pridelené financie na rok 2008 z domácich zdrojov
(Sk)
A
organizácia je nositeľom projektu
B
organizácia sa podieľa na riešení projektu
A B A B
1. Projekty 6. rámcového programu EÚ 0 1 0 0 0 0
2. Projekty 7. rámcového programu EÚ 0 0 0 0 0 0
3. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European Social Foundation) a iné 0 1 0 0 0 0
4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci 0 1 0 0 0 50 000
5. Bilaterálne projekty 0 2 0 20 000 0 0
6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov 0 0 0 0 0 0

Úspešnosť v získavaní projektov 7. RP EÚ:

Matematický ústav sa v roku 2008 nepodieľal na žiadnom projekte 7. RP EÚ.

Údaje k jednotlivým projektom sú uvedené v Prílohe č. 2.

2. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia medzinárodných projektov.

MAD, KD, VTS

(MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci vládnych dohôd)

Vyslania

Ľubica Holá
Anna Jenčová

Prijatia

Karol Nemoga

Beloslav Riečan
Oto Strauch

Medziústavné dohody

Vyslania

Prijatia

Anatolij Dvurečenskij
Beloslav Riečan

Ostatné

Vyslania

Stefan Dobrev
Anatolij Dvurečenskij
Anna Jenčová
Martin Kochol
Tibor Macko
Roman Nedela
Karol Nemoga
Gabriel Okša
Miroslav Ploščica
Sylvia Pulmannová
Beloslav Riečan
Oto Strauch

Prijatia

Anatolij Dvurečenskij
Marián Grendár
Anna Jenčová
Július Korbaš
Oto Strauch
Imrich Vrťo

Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR.

Vladimír Dančík
Association for Computing Machinery, člen
International Society for Computational Biology, člen

Anatolij Dvurečenskij
International Quantum Structure Association, člen Scientific Committee

Roman Frič
International Quantum Structure Association, člen
American Mathematical Society, člen

Marián Grendár
American Mathematical Society, člen

Juraj Hromkovič
European Associtation for Theoretical Computer Science, člen

Anna Jenčová
AQPIDA (Association for Quantum Probability and Infinite Dimensional Analysis), člen

Martin Kochol
American Mathematical Society, člen

Július Korbaš
American Mathematical Society, člen

Peter Mihók
American Mathematical Society, člen

Karol Nemoga
IACR - International Association for Cryptology, člen
Národný komitét pre IASA (Rakúsko), člen
SIAM, člen
American Mathematical Society, člen

Sylvia Pulmannová
American Mathematical Society, člen
Bernoulli Society, člen
International Quantum Structure Association, člen Scientific Committee

Miroslav Repický
American Mathematical Society, člen

Beloslav Riečan
Hamburg Mathematische Gesselschaft, člen
Jednota českých matematiků a fysiků, člen
International Quantum Structure Association, člen
European Society for Fuzzy Logic and Technology, člen
Bernoulli Society, člen
New York Academy of Sciences, člen

Oto Strauch
American Mathematical Society, člen

Marian Vajteršic
American Mathematical Society, člen
Gesellschaft fuer Informatik, člen


Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí.

Miloslav Duchoň
Slovenská jednotka Zentralblatt MATH, hlavný redaktor

Anatolij Dvurečenskij
Soft Computing, redaktor

Michal Fečkan
Miskolc Mathematical Notes, Miskolc University
Dynamics of Partial Differential Equations, USA
Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged

Juraj Hromkovič
RAIRO-Theoretical Information and Applications
Grammars
Pokroky matematiky, fysiky a astronomie

Ján Jakubík
čestný člen (Honorary Editor) redakčnej rady Czechoslovak Mathematical Journal
(časopis vydáva Matematický ústav Akadémie vied ČR)

Martin Kochol
International Journal of Combinatorics

Peter Mihók
Discussiones Mathematicae, Graph Theory, Poľsko

Karol Nemoga
Slovenská jednotka Zentralblatt MATH, výkonný redaktor

Miroslav Ploščica
Algebra Universalis

Sylvia Pulmannová
Algebra Universalis
International Journal of Theoretical Physics, USA
Reports on Mathematical Physics, Poľsko

Beloslav Riečan
Czechoslovak Mathematical Journal
Pokroky matematiky, fysiky a astronomie
Notices of IFS
Učitel matematiky, fysiky a informatiky

Marian Vajteršic
Parallel Processing Letters
Neural, Parallel and Scientific Computations
International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems
Scalable Computing and Experience

Gejza Wimmer
Applications of Mathematics
Glottometrics
Journal of Quantitative Linguistics

Tibor Žáčik
Slovenská jednotka Zentralblatt MATH, výkonný redaktor


Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia.

Pozri Kapitolu XI, časť 2b.

Medzinárodné vedecké podujatia,  ktoré usporiada ústav v r. 2009.

Pozri Kapitolu IX, časť 3.

Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií.

V roku 2008 bolo 14 pracovníkov v 10 výboroch:

Ján Borsík, Miloslav Duchoň
22nd Summer Conference on Real Functions Theory, Stará Lesná, 31. 8. 2008 - 5. 9. 2008, JB - predseda programového a organizačného výboru.

Eva Drobná, Anatolij Dvurečenskij, Mária Jurečková, Ferdinand Chovanec, František Kôpka, Beloslav Riečan
FSTA 2008 (Fuzzy Sets, Theory and Applications), Liptovský Ján, 4. 2. 2008 - 8. 2. 2008.

Anatolij Dvurečenskij, Sylvia Pulmannová
9th Biennial IQSA Meeting Quantum Structures, Brussels-Gdansk, Sopot, Poľsko, 5. 7. 2008 - 13. 7. 2008, člen programového výboru, člen Scientific Committee.

Karol Nemoga
CECC '08 - 8th Central European Conference on Cryptography, Graz, Austria, 2. 7. 2008 - 4. 7. 2008, člen programového a organizačného výboru.

Gabriel Okša
Parallel Matrix Algorithms and Applications, Neuchatel, Switzerland, 20. 6. 2008 - 22. 6. 2008.

Beloslav Riečan
Internatioanal Worshop on IFS, Banská Bystrica, 13. 10. 2008.

Beloslav Riečan
International Workshop on IFS, Warszawa, 17. 10. 2008.

Imrich Vrťo
SOFSEM 2008, Vysoké Tatry, 19. 1. 2008 - 25. 1. 2008, člen programového výboru.

Gejza Wimmer
Winter Workshop on Mathematical Statistics, 15. 12. 2008 - 16. 12. 2008, Bratislava 2008.

Martin Zeman
Association for Symbolic Logic annual meeting 2008, Irvine, USA, 27. 3. 2008 - 30. 3. 2008, člen programovej komisie a organizačnej komisie.


Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.

Anatolij Dvurečenskij
Člen komisie ERC (European Research Council) pre matematiku.

Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci.


Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5