VII. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

 <   > 

1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou

Národný bezpečnostný úrad
- Kryptologické metódy v štátnej správe SR.

2. Spoločné multilaterálne a bilaterálne projekty s účasťou aplikačnej sféry

3. Kontraktový - zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)

CSE-Servelec, s.r.o., Nitra
- Vývoj, počítačová implementácia a nasadenie v praxi algoritmov na odhaľovanie únikov plynu z potrubí.
eustream, a.s. (predtým Slovenský plynárenský priemysel - preprava, a.s.), Nitra
- Aplikácia matematických metód na riešenie optimalizácie prepravy plynu tranzitným plynovodom, aplikovanie vyvinutých programových prostriedkov na dispečerské riadenie tranzitnej prepravy plynu.

4. Krátkodobá spolupráca s finančným efektom

5. Vývoj nových produktov a technológií

6. Iná činnosť potenciálne využiteľná pre potreby praxe

Výskumný ústav jadrových elektrární VÚJE a.s.
- Vývoj, dodávka a inovácia diagnostických systémov pre monitorovanie technického stavu primárneho okruhu jadrových elektrární. (G. Okša)

7. Najdôležitejšie výsledky spoluprác s aplikačnou sférou

P. Somora, T. Žáčik a K. Nemoga sú členmi Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

28. 11. 2008 sa MÚ SAV stal kolektívnym členom Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

K. Nemoga, P. Somora, T. Žáčik, účasť na konferencii: Informačné technológie a riadiace systémy v plynárenstve, Starý Smokovec, 18. - 20. 11. 2008.