VIII. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

 <   > 

  1. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
  2. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR a pod.
  3. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
  4. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO


1. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko s Kanceláriou prezidenta SR, v spolupráci s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

Karol Nemoga
Člen Information and Communications Security Panel (subkomisia NATO Science for Peace and Security (SPS) Committee).

2. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR a pod.

Anatolij Dvurečenskij
Člen pracovnej skupiny pre matematiku Akreditačnej komisie vlády SR

Anatolij Dvurečenskij
Člen Predsedníctva APVV

Sylvia Pulmannová
Člen výboru Sekcie pre odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu

Beloslav Riečan
Podpredseda Rady Slovenskej národnej knižnice

Imrich Vrťo
Člen Rady pre prírodné vedy APVV

Imrich Vrťo
Člen Pracovnej skupiny č. 1 pre matematiku, fyziku, astronómiu a informatiku APVV

3. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy

Beloslav Riečan
Predseda Ústrednej predmetovej komisie pre matematiku pri Štátnom pedagogickom ústave

Karol Nemoga

Spolupracoval s Národným bezpečnostným úradom pri aplikácii kryptologických metód v rámci projektu Kryptologické metódy v štátnej správe SR. Riešili sa problémy súvisiace s ochranou informačných kanálov v štátnej správe SR.

Spolupráca je dlhodobá, podieľa sa na nej FEI STU Bratislava a MÚ SAV.

Pracovníci vypracovali veľké množstvo posudkov na grantové projekty, pre medzinárodné matematické časopisy, medzinárodné referatívne časopisy, ako aj posudky habilitačných a dizertačných prác.

4. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO