X. Činnosť knižnično-informačného pracoviska

 <   > 


Tabuľka X.1: Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu 25979
z toho knihy a zviazané periodiká 25305
audiovizuálne dokumenty -
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 674
mikroformy -
iné špeciálne dokumenty – dizertácie, výskumné správy -
Počet titulov dochádzajúcich periodík 105 (bez počítačových)
  z toho zahraničné peridiká 98
Ročný prírastok knižných jednotiek 606
v tom kúpou 306
darom -
výmenou 300
bezodplatným prevodom -
Úbytky knižničných jednotiek -
Knižničné jednotky spracované automatizovane -

Tabuľka X.2: Výpožičky a služby
Výpožičky spolu 1141
z toho odborná literatúra pre dospelých 640
výpožičky periodík 58
prezenčné výpožičky 443
MVS iným knižniciam -
MVS z iných knižníc 15
MMVS iným knižniciam -
MMVS z iných knižníc -
Počet vypracovaných bibliografií -
Počet vypracovaných rešerší -

Tabuľka X.3: Používatelia
Registrovaní používatelia 60
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 380

Tabuľka X.4: Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete (kódy: 1=áno, 0=nie) 0
Náklady na nákup knižničného fondu (v tis. Sk) 50,491

Iné informácie o knižničnej činnosti
MÚ SAV sa podieľa na práci Czech digital library formou umiestnenia niektorých ročníkov našich časopisov v tejto knižnici. Konkrétne – postupne budú umiestnené v DML-CZ všetky ročníky našich časopisov do roku 2006 vrátane. Pražská knižnica AV ČR naskenovala všetky ročníky Mathematica Slovaca, ktoré neboli dostupné v elektronickej forme pre potreby MÚ SAV a DML-CZ. MÚ SAV spolupracuje na vytvorení metaúdajov.