III. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku

 <   > 

  1. Údaje o doktorandskom štúdiu
  2. Zmena formy doktorandského štúdia
  3. Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
  4. Prehľad údajov o pedagogickej činnosti
  5. Iné dôležité informácie k  vedeckej výchove a  pedagogickej činnosti


1. Údaje o doktorandskom štúdiu

Tabuľka III.1: Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity a fakulty alebo vysokej školy, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO)Číslo ŠODoktorandský študijný program uskutočňovaný na: (uviesť univerzitu a fakultu alebo vysokú školu)
Aplikovaná matematika9.1.9Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Tabuľka III.2: Počet doktorandov celkovo a počet ukončených v r. 2008
FORMA
VEDECKEJ
VÝCHOVY
Počet doktorandov k 31. 12. 2007 Počet ukončených doktorantúr v r. 2008
celkový
počet
z toho
novoprijatí
úspešnou
obhajobou
uplynutím
času určeného
na štúdium
neobhájením
dizertačnej
práce alebo
neudelením
vedeckej
hodnosti
Predčasné
ukončenie
z dôvodov
M Ž M Ž M Ž rodinných,
zdravotných
a iných, resp.
bez udania
dôvodu
nevykonania
odbornej
skúšky
Denná 6 0 3 0 1 2 0 0 0 0
Externá 3 5 1 0 0 0 0 0 2 0
Iná* 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0

* školení pracovníkmi MÚ SAV na iných pracoviskách

2. Zmena formy doktorandského štúdia

Tabuľka III.3: Preradenie z dennej formy na externú
  Počet
Preradenie z dennej formy na externú 0
Preradenie z externej formy na dennú 0

3. Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou


Tabuľka III.4: Menný zoznam ukončených doktorandov v r. 2008
Meno doktoranda Forma DŠ Deň, mesiac, rok nástupu na DŠ Deň, mesiac, rok obhajoby Číslo a názov vedného odboru Meno a organizácia školiteľa Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť
Elena Vinceková interná 2. 9. 2004 27. 3. 2008 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.,
MÚ SAV
FMFI UK
Jozef Pócs interná 1. 9. 2004 1. 7. 2008 11-02-9 Algebra a teória čísel doc. RNDr. Danica Studenovská - Jakubíková, CSc.,
PF UPJŠ Košice
FMFI UK
Oľga Blažeková interná 31. 8. 2001 16. 9. 2008 11-02-9 Algebra a teória čísel doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.,
MÚ SAV
FMFI UK


Zoznam doktorandov, ktorí vykonávajú doktorandské štúdium na MÚ SAV

Interní doktorandi

Marek Babic
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 5. 9. 2008
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Branislav Novotný
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 6. 9. 2006
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Michal Pospíšil
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 5. 9. 2008
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., MÚ SAV / FMFI UK
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Jozef Tomeček
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 5. 9. 2008
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Miroslav Tryzňa
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 12. 9. 2007
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., FMFI UK Bratislava
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Poznámka: Prerušil štúdium k 30.6. 2008.

Gejza Wimmer, ml.
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 6. 9. 2006
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., Ústav merania SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Externí doktorandi

Andrea Feciskaninová
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1.9.2003
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 11-81-9 Teória vyučovania informatiky
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Peter Mihók, CSc., MÚ SAV Detašované pracovisko Košice
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta prírodných vied UKF Nitra

Peter Kanas
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 5. 9. 2008
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 010102 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: FMFI UK, Bratislava

Jana Majherová
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 11. 2003
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 11-81-9 Teória vyučovania informatiky
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: FMFI UK Bratislava

Hedwiga Ortančíková
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 10. 2002
Dátum obhajoby: leto 2009
Číslo a názov vedného odboru: 11-81-9 Teória vyučovania informatiky
Meno a organizácia školiteľa: doc. A. Andrejková, CSc., Katolícka Univerzita Ružomberok
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: -

R. Matušeková
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 9. 2004
Dátum obhajoby: august 2009
Číslo a názov vedného odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Alexander Szabari
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 2.9.2004
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 11-80-9 Teoretická informatika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., MÚ SAV Oddelenie informatiky
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ildikó Vargová
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 5. 2005
Dátum obhajoby: december 2010
Číslo a názov vedného odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Meno a organizácia školiteľa: RNDr. Viktor Witkovský, CSc., Ústav merania, SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave


Doktorandi, ktorým v r. 2008 uplynul čas na štúdium

Skôr ukončení doktorandi, ktorí v r. 2008 odovzdali dizertačnú prácu

René Pázman
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 9. 2001
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 11-80-9 Teoretická informatika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Jozef Kelemen, CSc., Ekonomická Univerzita Bratislava
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: -
Poznámka: Na jeseň 2008 odovzdal dizertačnú prácu.

Sonia Margarita Armas-Gomez
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 11. 7. 2005
Dátum obhajoby: 31. 3. 2009
Číslo a názov vedného odboru: 11-04-9 Matematická analýza
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc., FMFI UK, Bratislava
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Poznámka: Na jeseň 2008 odovzdala dizertačnú prácu.

Doktorandi, ktorí v r. 2008 ukončili štúdium zo zdravotných dôvodov alebo bez udania príčiny

V. Vacek
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 10. 2003
Dátum obhajoby: september 2008
Číslo a názov vedného odboru: 11-14-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
Poznámka: Vylúčený pre neplnenie si štúdijných povinností.

Lucia Vrábelová
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 9. 2004
Dátum obhajoby: august 2009
Číslo a názov vedného odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Poznámka: Vylúčená pre neplnenie si štúdijných povinností.



Zoznam doktrorandov, ktorí vykonávajú doktorandské štúdium na inom pracovisku, školení pracovníkmi MÚ SAV

Ukončení úspešnou obhajobou

Kararína Horváthová, rod. Šranková
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 1. 10. 2005
Dátum obhajoby: 31. 9. 2008
Číslo a názov vedného odboru: 9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Martin Kochol, CSc., DSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity

Ostatní

Martin Boďa
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 1. 10. 2007
Dátum obhajoby: 31. 9. 2010
Číslo a názov vedného odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Patrik Böhm
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 10. 2004
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 25-11-9 Aplikovaná informatika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Pavla Dokoupilová
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 1.10.2007
Dátum obhajoby: 31. 9. 2011
Číslo a názov vedného odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Marek Ďurica
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 1. 10. 2005
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., MÚ SAV Inštitút matematiky a informatiky Banská Bystrica
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Silvia Jakubová, rod. Smejová
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1.10.2004
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno a organizácia školiteľa: doc. RNDr. Martin Kochol, CSc., DSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity

Petra Mazureková
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 1. 10. 2005
Dátum obhajoby: 13. 1. 2009
Číslo a názov vedného odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., MÚ SAV Inštitút matematiky a informatiky Banská Bystrica
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Mária Poljovková
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 1. 12. 2006
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., MÚ SAV Inštitút matematiky a informatiky Banská Bystrica
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Magdaléna Renčová
Forma DŠ: interná
Dátum nástupu na DŠ: 1.12.2004
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 11-04-9 Matematická analýza
Meno a organizácia školiteľa: prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., MÚ SAV Inštitút matematiky a informatiky Banská Bystrica
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Slávka Wsolová
Forma DŠ: externá
Dátum nástupu na DŠ: 1. 10. 2003
Dátum obhajoby: -
Číslo a názov vedného odboru: 7-01-28 Verejné zdravotníctvo
Meno a organizácia školiteľa: RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc., MÚ SAV
Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť: Slovenská Zdravotnícka Univerzita


4. Údaje o pedagogickej činnosti

Tabuľka III.5: Prednášky a cvičenia vedené v r. 2008
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Prednášky Cvičenia*
doma v zahraničí doma v zahraničí
Počet prednášateľov
alebo vedúcich
cvičení**
14 2 13 1
Celkový počet
hodín v  r. 2008
1127 82 924 56

*  vrátane seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe
**  neuvádzať pracovníkov, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry a vysokej školy je uvedený v Prílohe č. 4

Tabuľka III.6: Aktivity pracovníkov na VŠ
1. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových prác 11
2. Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác 28
3. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 10
4. Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 27
5. Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 13
6. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc. prác 4
7. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD. prác 15
8. Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
6



Tabuľka III.7a: Členstvá v Spoločných odborových komisiách pre doktorandské štúdium
Pracovník číslo a názov odboru
Ján Borsík 11-04-9 Matematická analýza, podpredseda
Miloslav Duchoň 11-04-9 Matematická analýza
11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
11-14-9 Aplikovaná matematika, podpredseda
11-81-9 Teória vyučovania informatiky
07-01-28 Verejné zdravotníctvo
Anatolij Dvurečenskij 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika, predseda
11-02-9 Algebra a teória čísel
Roman Frič 11-16-9 Geometria a topológia
Ján Haluška 11-14-9 Aplikovaná matematika
Ľubica Holá 11-04-9 Matematická analýza
11-16-9 Geometria a topológia
Juraj Hromkovič 11-80-9 Teoretická informatika
25-11-9 Aplikovaná informatika
Stanislav Jakubec 11-02-9 Algebra a teória čísel
Martin Kochol 11-11-9 Diskrétna matematika
Július Korbaš 9.1.7 Geometria a topológia, predseda
Judita Lihová 11-02-9 Algebra a teória čísel
Peter Mihók 11-17-9 Teória vyučovania matematiky
11-81-9 Teória vyučovania informatiky
11-11-9 Diskrétna matematika
Roman Nedela 11-11-9 Diskrétna matematika
Miroslav Ploščica 11-02-9 Algebra a teória čísel
Sylvia Pulmannová 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
11-14-9 Aplikovaná matematika
Miroslav Repický 9.2.1 Informatika
Beloslav Riečan 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
11-04-9 Matematická analýza
Oto Strauch 11-02-9 Algebra a teória čísel
11-14-9 Aplikovaná matematika
Marian Vajteršic 11-81-9 Teória vyučovania informatiky
11-07-9 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Imrich Vrťo 11-80-9 Teoretická informatika
11-81-9 Teória vyučovania informatiky
Gejza Wimmer 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
39-75-9 Metrológia

Tabuľka III.7b: Členstvo v odborových komisiách pre obhajoby doktorských diz. prác
Pracovník číslo a názov odboru
Miloslav Duchoň 010108 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Anatolij Dvurečenskij 010105 Matematická analýza
010108 Pravdepodobnosť a matematická štatistika, predseda
Roman Frič 010104 Geometria a topológia
Juraj Hromkovič 010202 Teoretická informatika, predseda
Sylvia Pulmannová 010101 Algebra a teória čísel
010108 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Beloslav Riečan 010102 Aplikovaná matematika
010108 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Marian Vajteršic 010107 Numerická matematika a vedecko-technické výpočty
010202 Teoretická informatika
Imrich Vrťo 010202 Teoretická informatika
010103 Diskrétna matematika
Gejza Wimmer 01-01-8 Pravdepodobnosť a matematická štatistika
spoločná komisia pre odbory
 021210 Bionika a biomechanika
 021212 Meracia technika
 021213 Metrológia, predseda
Tabuľka III.7c: Členovia vedeckých rád fakúlt, VŠ a univerzít a správnych rád VŠ a univerzít
Pracovník názov fakulty, VŠ a univerzity
Anatolij Dvurečenskij Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita, Žilina
Žilinská univerzita, Žilina
Roman Frič Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Ján Haluška Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita, Žilina
Juraj Hromkovič Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Július Korbaš Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Beloslav Riečan Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita, Žilina
Gejza Wimmer Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Tabuľka III.7d: Zvýšenie kvalifikácie, hodnosti (pedagogickej, vedeckej)
Pracovník Kvalifikačný stupeň / titul Inštitúcia udeľujúca hodnosť
Marian Grendár doc. FMFI UK, Bratislava
Galina Jirásková IIa. SAV
Július Korbaš prof. FMFI UK, Bratislava
Jozef Pócs PhD. FMFI UK, Bratislava
Elena Vinceková PhD. FMFI UK, Bratislava

Menný zoznam pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia v iných komisiách fakúlt a univerzít:

Miloslav Duchoň
Člen Atestačnej komisie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Roman Frič
Člen dvoch štátnicových komisií na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Karol Nemoga
Predseda štátnicovej komisie Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Zoznam seminárov vedených na ústave / vedených pracovníkmi MÚ SAV:

Ján Borsík
Spojité štruktúry v reálnej analýze

Miloslav Duchoň
Genetické a evolučné algebry a algoritmy

Anatolij Dvurečenskij a Sylvia Pulmannová
Seminár z kvantových logík

Ľubica Holá
Set-valued analysis seminar

Ján Jakubík
Interný seminár o výsledkoch detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach

Július Korbaš
Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie na FMFI UK, Bratislava.

Judita Lihová
Usporiadané algebraické štruktúry

Beloslav Riečan
Aká si mi krásna na FPV UMB, Banská Bystrica
Teória pravdepodobnosti na FPV UMB, Banská Bystrica

Oto Strauch
Seminár z rovnomerného rozdelenia

Ondrej Šuch
Seminár z dataminingu a informatiky na FPV UMB, Banská Bystrica.
Výsledkom bola implementácia Generative Topographic Mapping algoritmu (GTM) v štatistickom softvéri R.

Gejza Wimmer
Matematická štatistika na FPV UMB, Banská Bystrica.

5. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

Anatolij Dvurečenskij
Mám veľmi pozitívne skúsenosti so zahraničnými doktorandami (SRN, Malta). Doporučujem podporovať takéto školenia zahraničných doktorandov na ústavoch SAV a na slovenských univerzitách.

Elena Vinceková
Získala miesto v rámci Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV.

Doktorandi sa v roku 2008 podieľali na riešení 6 projektov VEGA, 1 projektu APVV, 1 projektu 6. rámcového programu EÚ a 1 projektu ESF. Riešenie niektorých projektov prebiehalo v spolupráci s vysokými školami (FMFI UK Bratislava, STU Bratislava, UPJŠ Košice, UKF Nitra, UMB Banská Bystrica), či inými ústavmi SAV (Ústav merania, Fyzikálny ústav).

Na MÚ SAV pôsobili 5 profesori a 4 externí profesori. Ďalej 10 docentov a ďalších 10 externých docentov.