1. Akreditačná správa Matematického ústavu SAV za obdobie 1.1.1999 - 31.12.2002.
 1. Základné údaje o pracovisku
 2. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti
 3. Pedagogická činnosť pracovníkov
 4. Medzinárodné väzby pracoviska
 5. Význam pracoviska pri rozvíjaní výskumnej základne
  jednotlivých oblastí vied

 6. Prínos pracoviska
 7. Hospodárska činnosť organizácie, prínosy pre pracovisko a získavanie mimorozpočtových zdrojov
 8. Doplňujúce informácie
 9. 10 najvýznamnejších vedeckých publikácií
 10. Prílohy