Veľká Británia - zástava FB
Galéria riaditeľov MÚ SAV, v. v. i.
1959 – 63 prof. Anton Kotzig
(22. 10. 1919, Kočovce – 20. 4. 1991, Montreal, Kanada)
1964 – 87 akademik Štefan Schwarz
(18. 5. 1914, Nové Mesto nad Váhom – 6. 12. 1996, Bratislava)
1988 - 91 člen korešpondent Lubomír Kubáček
(1. 2. 1931, Bratislava)
1992 – 98 prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
(10. 11. 1936, Žilina – 13. 8. 2018, Banská Bystrica)
1998 RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc. poverený riadením MÚ SAV od 1.2. do 31.12.98
(21. 8. 1932, Veltěž pri Prahe - 31. 12. 2018, Bratislava)
1999 – 2015 prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
(16. 4. 1949, Kysucké Nové Mesto)
od 2015 doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
(6. 5. 1953, Bratislava)
Historické medzníky
30. roky vznikla 1. slovenská "technika"
pri jej vzniku stál matematik Jur Hronec (1881-1959), ktorý sa stal aj jej prvým rektorom
40.-50. roky rozvoj vysokého školstva u nás
zakladali sa ďalšie vysoké školy, na nich vznikali matematické katedry a tým sa konštituovala slovenská matematika ako vedný odbor
1942 založená Slovenská akadémia vied a umení (SAVU), v rámci ktorej vzniká Matematicko-prírodovedná sekcia prírodovedného odboru. SAVU trvala do 1953. Na jej základe vznikne roku 1953 SAV
1951 vzniká časopis Matematicko-fyzikálny sborník, predchodca dnešných časopisov Mathematica Slovaca a Acta Physica Slovaca
1953 založenie Slovenskej akadémie vied
"Dňa 18. júna 1953 prerokovala a schválila Slovenská národná rada za účasti straníckej a vládnej delegácie ČSAV zákon SNR č. 1/1953 Zb. o Slovenskej akadémii vied. Zákon charakterizoval SAV ako vrcholnú vedeckú ustanovizeň udržujúcu najvýznamnejších vedeckých pracovníkov na Slovensku, ktorá má plánovite a organizovane rozvíjať teoretické a užité vedy, zabezpečovať tvorivú účasť slovenskej vedy na rozvoji vedeckého bádania v celoštátnom meradle, a tým čo najúčinnejšie prispievať k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju Slovenska a urýchliť vybudovanie socializmu v Československu."
1959 v rámci SAV vzniká Kabinet matematiky
1966 Kabinet matematiky sa transformuje na Matematický ústav SAV
1978 vznik dislokovaného pracoviska v Košiciach
1992 vznik Kabinetu informatiky
"...začiatky slovenskej informatiky siahajú až do päťdesiatych rokov, keď prví slovenskí matematici a inžinieri začali programovať na počítači URAL..."
1992 vznik časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications
1993 pričlenenie Kabinetu informatiky k Matematickému ústavu
1999 Kabinet informatiky sa premenúva na Oddelenie informatiky MÚ SAV
2001 vznik spoločného pracoviska MúSAV a FPV UMB BB - Inštitút matematiky a informatiky v Banskej Bystrici
200x zánik spoločného pracoviska MúSAV a FPV UMB BB z dôvodu vypovedania zmluvy zo strany vedenia UMB
200y opätovný vznik spoločného pracoviska MúSAV a UMB B. Bystrica - Inštitút matematiky a informatiky v Banskej Bystrici
2009 50. výročie vzniku MÚ SAV, oslavy, medzinárodná konferencia, knižná publikácia: A. Dvurečenskij, K. Nemoga, "Matematický ústav, 50 rokov od založenia", VEDA, 2009, ISBN: 978-80-968374-2-7.
2019 V Kongresovom centre SAV na zámku v Smolenicach sa konalo sympózium venované 60. výročiu vzniku MÚ SAV.
2022 Od 1. 1. 2022 transformácia na verejnú výskumnú inštitúciu.