Veľká Británia - zástava FB

Vedecká rada - činnosť

Štatút Vedeckej rady MÚ SAV platný od 18. 10. 2016: [pdf] [doc].

 

Dňa 21. 5. 2019 sa uskutočnilo zhromaždenie akademickej obce MÚ SAV, ktoré volilo kandidáta na riaditeľa MÚ SAV.

 

Zápisnica.

Dňa 19. 7. 2018 VR prerokovala a schválila vnútorné predpisy MÚ SAV, v. v. i.

 

Zápisnica.

Dňa 19. 7. 2018 sa uskutočnili pohovory s kandidátmi na členov Správnej rady (SR) MÚ SAV, v.v.i. a voľba členov SR. Do SR boli zvolení:

 

 • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
 • doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
 • doc. RNDr. Gabriel Okša, CSc.
 • RNDr. Tibor Žáčik, CSc.

 

Zápisnica z voľby.

 

Voľby do správnej rady MÚ SAV, v.v.i.

 

Dňa 19. 7. 2018 sa po pohovoroch s kandidátmi uskutočnia voľby prvej správnej rady Matematického ústavu, verejnej výskumnej inštitúcie (v.v.i.).

 

Pohovory sa začínajú o 9.00.

Počet volených miest: 4

Dokumenty:

 

Kandidáti: (abecedne)

 

Dňa 11. 1. 2018 sa uskutočnilo verejné zasadanie VR MÚ SAV. [zápisnica] [prezenčná listina]

 

Dňa 7.12.2017 bol Vedeckou radou MÚ SAV jednomyseľne schválený návrh na udelenie Zlatej medaily SAV za celoživotné vedecké dielo Prof. Dr.Rher.Nat. Lászlóovi Lovászovi, Dr.Math.Sci.

 

Dňa 6. 4. 2017 sa konali voľby člena Snemu SAV za Matematický ústav. [zápisnica]

 

Dňa 8. 11. 2016 prebehlo zasadanie VR MÚ SAV s jediným bodom, voľbou predsedu a podpredsedu vedeckej rady. Do funkcií boli prítomnými členmi VR zvolení:

 • Mgr. Anna Jenčová, PhD. (predsedníčka),
 • Mgr. Marek Hyčko, PhD. (podpredseda).


Prítomní členovia VR (abecedne):

 • A. Dvurečenskij,
 • R. Frič,
 • Ľ. Holá,
 • M. Hyčko,
 • A. Jenčová,
 • R. Nedela,
 • G. Okša,
 • S. Pulmannová.

Ostatní členovia VR sa ospravedlinili.

 

Dňa 19. 10. 2016 schválila VR MÚ SAV návrh na udelenie Plakety SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách RNDr. Marianovi Vajteršicovi, DrSc.

 

Dňa 17. 10. 2016 prebehli voľby do novej Vedeckej rady MÚ SAV na roky 2016-2020.

VR MÚ SAV Zápisnica s priebehom a výsledkami volieb: [pdf].

 

Dňa 13. 9. 2016 prebehlo zasadnutie VR MÚ SAV s programom:

 1. Poďakovanie za doterajšiu činnosť.
 2. Príprava volieb novej VR, ktoré sa uskutočnia 17. 10. 2016 o 13.00.
 3. Príprava nového štatútu VR, ktorý bude akadamická obec schvalovať počas volieb.

Prítomní: Ľ. Holá, J. Korbaš, R. Mesiar, S. Pulmannová, I. Vrťo, M. Hyčko.

Ospravedlnili sa: P. Zlatoš, R. Frič, R. Nedela.