Veľká Británia - zástava FB

Vedecká rada - činnosť

Štatút Vedeckej rady MÚ SAV platný od 18. 10. 2016: [pdf] [doc].

 

Dňa 8. 11. 2016 prebehlo zasadanie VR MÚ SAV s jediným bodom, voľbou predsedu a podpredsedu vedeckej rady. Do funkcií boli prítomnými členmi VR zvolení:

 • Mgr. Anna Jenčová, PhD. (predsedníčka),
 • Mgr. Marek Hyčko, PhD. (podpredseda).


Prítomní členovia VR (abecedne):

 • A. Dvurečenskij,
 • R. Frič,
 • Ľ. Holá,
 • M. Hyčko,
 • A. Jenčová,
 • R. Nedela,
 • G. Okša,
 • S. Pulmannová.

Ostatní členovia VR sa ospravedlinili.

 

Dňa 19. 10. 2016 schválila VR MÚ SAV návrh na udelenie Plakety SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách RNDr. Marianovi Vajteršicovi, DrSc.

 

Dňa 17. 10. 2016 prebehli voľby do novej Vedeckej rady MÚ SAV na roky 2016-2020.

VR MÚ SAV Zápisnica s priebehom a výsledkami volieb: [pdf].

 

Dňa 13. 9. 2016 prebehlo zasadnutie VR MÚ SAV s programom:

 1. Poďakovanie za doterajšiu činnosť.
 2. Príprava volieb novej VR, ktoré sa uskutočnia 17. 10. 2016 o 13.00.
 3. Príprava nového štatútu VR, ktorý bude akadamická obec schvalovať počas volieb.

Prítomní: Ľ. Holá, J. Korbaš, R. Mesiar, S. Pulmannová, I. Vrťo, M. Hyčko.

Ospravedlnili sa: P. Zlatoš, R. Frič, R. Nedela.