Veľká Británia - zástava FB
 • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
 • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
 • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2019/2020 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na akademický rok 2019/2020 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Babrošenie s matematikou - Möbiova páska

Smútočné oznámenie

V ranných hodinách 31. 12. 2018 nás navždy opustil náš bývalý dlhoročný kolega

RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v utorok 8. 1.  2019 o 13.30 na cintoríne Vrakuňa (Ružinovský cintorín).

Česť jeho pamiatke.

Parte

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018


Deň otvorených dverí MÚ SAV, Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Dátum: 07. 11. 2018, 09.00-13.00

Program prednášok*


 • 09.00 - 09.50: Mgr. Martin Plávala O tom, ako sa niekedy nedajú robiť dve veci naraz a prečo je to zaujímavé pre fyzikov a programátorov
 • 10.00 - 10.50: doc. RNDr. Gabriel Okša, CSc. Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. Nepresná hodnota je lepšia ako žiadna
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Tibor Macko, PhD. O Eulerovom vzorci a futbalovej lopte

* Budú prebiehať dve alebo tri paralelné sekcie prednášok.

Plaketa SAV Jura Hronca

 

Dňa 9. októbra 2018 slávnostne udelilo Predsedníctvo SAV Plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách nášmu pracovníkovi doc. RNDr. Karolovi Nemogovi, CSc.

 

Blahoželáme.

 

Externé odkazy:

 1. Plaketa SAV Jura Hronca pre matematika Karola Nemogu, sav.sk

Prémia Literárneho fondu
za vedeckú a odbornú literatúru 2017

 

Dňa 27. septembra 2018 udeľoval Literárny fond ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017. Naši pracovníci prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. a RNDr. Michal Pospíšil, PhD. získali v kategórii prírodné a technické vedy Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 za dielo: M. Fečkan, M. Pospíšil, J. R. Wang: Fractional-Order Equations and Inclusions, Walter de Gruyter, 2017.

 

Blahoželáme.

 

Externé odkazy:

 1. Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017, litfond.sk
 2. Zoznam všetkých ocenených

Smútočné oznámenie

Dňa 13. augusta 2018 nás navždy opustil náš kolega

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

 

Posledná rozlúčka s ním sa uskutoční 20. augusta 2018 o 14.00 v evanjelickom kostole v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Parte

A. Dvurečenskij:

Zomrel Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Dr.h.c.
- Spiritus mathematicus et musicus slovakiensis [PDF]

Oznámenie - Obhajoba doktorskej práce A. Jenčovej

Dňa 17. 9. 2018 o 11.00 hod sa na Matematickom ústave SAV, v. v. i., Štefánikova 49, Bratislava v miestnosti č. 323 (zasadačka Geografického ústavu, tretie poschodie) uskutoční obhajoba doktorskej práce

Mgr. Anny Jenčovej, PhD.

s názvom

Geometry of families of states: from classical to quantum.

 

S uvedenou doktorskou dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Matematickom ústave SAV, v. v. i. v Bratislave, Štefánikova 49.

 

Úplné znenie oznámenia.

Vedec roka SR 2017

V rámci 21. ročníka oceňovania "Vedec roka SR", 15. mája 2018 získal ocenenie Vedec roka SR 2017 za mimoriadnu publikačnú aktivitu v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch náš pracovník

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.,

ktorý tiež pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Blahoželáme.

Odkazy:

Ocenenie Predsedníctva SAV

Dňa 9. novembra 2017 udelilo Predsedníctvo SAV Ocenenie za vedeckú publikáciu s mimoriadne veľkým počtom citácií našim pracovníkom

prof. RNDr. Anatolijovi Dvurečenskému, DrSc.

a

doc. RNDr. Sylvii Pulmannovej, DrSc.

za publikáciu: New Trends in Quantum Structures vydanú v roku 2000 v Dordrechte: Kluwer Academic a v Bratislave: Ister Science.

Blahoželáme.

Deň otvorených dverí MÚ SAV 2017 - Správa a Fotografie

RNDr. Emília Halušková, CSc. spolu s dvoma študentkami Gymnázia Alejová v Košiciach pripravila prednášku s názvom "Flexagón" pre žiakov základných škôl.

Prednášky boli realizované v stredu 8.11. v Liptovskom Mikuláši na ZŠ Demänovská cesta (koordinátor: Ing. Mgr. I. Vlček) a na Evanjelickej spojenej škole (koordinátor: Ing. E. Jelenová), vo štvrtok 9.11. na ZŠ J.D.Matejovie v Liptovskom Hrádku (koordinátor: Mgr. M. Gabčová) a v piatok 10.11.2017 na ZŠ v Štrbe (koordinátor: Ing. E. Jelenová). Spolu sa ich zúčastnilo 184 žiakov 7. - 9. ročníkov.

O akcii uverejnili 2 školy správy na svojich stránkach:

Ďalšia škola vložila fotografie z akcie na svoju facebookovú stránku:

Atmosféra bola všade výborná, hoci úroveň účastníkov bola veľmi rôzna a mnohí na prednášku pôvodne neprišli počúvať alebo sa nejako namáhať.

E. Halušková

Fotografie: Flexagón


Dňa 9. 11. 2017 sa na Matematickom ústave SAV v Bratislave uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý pozostával hlavne z prednášok pre študentov a verejnosť. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia z bratislavsých škôl: Gymnázium Bilíkova, Evanjelické lýceum, Gymnázium F. G. Lorcu a Súkromná ZŠ CENADA. Pre zvýšený záujem boli vytvorené dve paralelné sekcie.

Fotografie: DOD 2017 BA

Cena Literárneho fondu

Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii prírodné a technické vedy dostali naši dvaja pracovníci

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. a

RNDr. Michal Pospíšil, PhD.

za publikáciu

Poincaré-Andronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems

vydanú vo vydavateľstve Elsevier.

Blahoželáme.

Externé odkazy: teraz.sk, FMFI UK

book cover - Poicaré-Adnronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Dátum: 09. 11. 2017, 09.00-12.50

Program prednášok


 • 09.00 - 09.50: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
     Ako súvisí naša bezpečnosť s matematikou
 • 10.00 - 10.50: Mgr. Stefan Dobrev, PhD.
     Matematika bezdrôtových sietí
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.
     Kto, kde kedy a prečo vymyslel Pytagorovu vetu?
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Martin Plávala
     Aké veľké je nekonečno a prečo to už storočie trápi fyzikov?
 • (paralelne): Mgr. Tibor Macko, PhD.
     O Eulerovom vzorci a futbalovej lopte

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Košice


Miesto: Matematický ústav SAV, Grešákova 6, Košice
Dátum: 06. 11. 2017, 10.00-12.35

Program prednášok


 • 10.00 - 10.05
     Privítanie
 • 10.05 - 11.05: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
     Matematika ako nástroj
 • 11.15 - 12.15: Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.
     Matematika v hre, hra v matematike
 • 12.15 - 12.35
     Beseda

Ostatné podujatia

 • 8. 11. 2017, 08.00 - 09.15: RNDr. Emília Halušková, CSc. Flexagon Miesto: ZŠ Demänovská cesta Liptovský Mikuláš
 • 8. 11. 2017, 09.30 - 12.30: RNDr. Emília Halušková, CSc. Flexagon Miesto: Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši
 • 9. 11. 2017, 08.00 - 11.00: RNDr. Emília Halušková, CSc. Flexagon Miesto: ZŠ J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku
 • 9. 11. 2017, 10.00 - 12.00: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. Seminár o pravdepodobnosti Miesto: Katedra matematiky PF, Katolícka univerzita v Ružomberku,
  Hrabovská cesta 1, Ružomberok
 • 10. 11. 2017, 09.00 - 12.00: RNDr. Emília Halušková, CSc. Flexagon Miesto: ZŠ v Štrbe

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 23.8.2017 o 11.00 sa na MÚ SAV v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petra Mlynárčika s názvom ``Nondeterministic State Complexity in Subregular Classes''.


Autoreferát: [PDF] (471,4 kB)

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 23.8.2017 o 12.45 sa na MÚ SAV v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Matúša Palmovského s názvom ``Descriptional Complexity of Operations on Prefix-Free Languages''.


Autoreferát: [PDF] (190,1 kB)

Plaketa SAV Jura Hronca

Dňa 23. 3. 2017 bola nášmu pracovníkovi

prof. RNDr. Mariánovi Vajteršicovi, DrSc.

slávnostne odovzdaná Plaketa SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách.


Viac informácií v článku.


Blahoželáme.

Vyznamenanie

Prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy, pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky profesorovi informatiky

prof. RNDr. Jurajovi Hromkovičovi, DrSc.

za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky.


Blahoželáme.