Veľká Británia - zástava FB
 • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
 • Smernica o ochrane osobných údajov (GDPR): [pdf] (925 kB)
 • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  • Informácie o zmluvách, objednávkach a faktúrach podľa zákona č. 382/2011 Z.z. a nariadenia vlády SR 498/2011 (2012); podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (2011)
  • Výzvy na predkladanie ponúk (postup podľa § 9 ods. 9)
  • Centrálny register pohľadávok štátu podľa zákona č. 374/2014 Z.z.
  • Výzvy na predkladanie ponúk (postup podľa § 117) zákona č. 343/2015 Z.z.
  • Prípravné trhové konzultácie
 • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2024/2025 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 20. jún.
Vypísané témy na akademický rok 2024/2025 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Týždeň vedy a techniky - logo

Deň otvorených dverí na MÚ SAV, v. v. i.

(Týždeň vedy a techniky na Slovensku — 6. – 12. 11. 2023)

V rámci podujatia "Týždeň vedy a techniky na Slovenku" Matematický ústav, v. v. i. organizuje 9. 11. 2023 "Deň otvorených dverí". Počas podujatia budú pre verejnosť sprístupnené priestory a prebehnú prednášky.

Miesto: Matematický ústav SAV, v. v. i., Štefánikova 49, Bratislava

Dátum: 09. 11. 2023, 09.00-12.00

Program prednášok*

 • 09:00 - 09:50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. Slovenské povesti o celoslovenskom testovaní na COVID-19
 • 10:00 - 10:50: Mgr. Jana Valigurská Keď 1 + 1 ≠ 2
 • 11:00 - 11:50: RNDr. Stefan Dobrev, PhD. Ako hľadať poklad keď máš obmedzenú pamäť?

* V prípade potreby budú prebiehať dve paralelné sekcie prednášok.


Na základných školách na Liptove prebehnú pod vedením RNDr. Emílie Haluškovej, CSc. popularizačné stretnutia s názvom "Babrošenie s matematikou".
 • 6. 11. 2023: 08:00 - 10:00 — ZŠ Hybe (pre 4. a 5. ročník)
 • 10. 11. 2023: 08:00 - 11:30 — ZŠ J. D. Matejovie Lipt. Hrádok (pre 3. a 4. ročník)

Pecat TVT SR 2023

100. výročie narodenia akademika Jána Jakubíka

Dňa 8. 10. 2023 si pripomíname 100. výročie narodenie nášho bývalého pracovníka, prof. RNDr. Jána Jakubíka, DrSc., ktorý bol významný odborník v oblasti algebry a dlhé roky viedol detašované pracovisko Matematického ústavu SAV v Košiciach.

Súvisiace odkazy:

Smútočné oznámenie

Dňa 19. októbra 2022 predpoludním nás vo veku 74 rokov navždy opustil náš kolega

RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc.

Jeho doménou bola algebraická teória čísel, kde je polčas citovanosti 25 rokov. Zaoberal sa tvrdeniami a problémami, ktoré sa týkajú hlavne počtu tried divizorov v číselných poliach a sú tu už od C. F. Gaussa.

Strácame v ňom nielen výnimočného matematika, ale aj výraznú a priamočiaru osobnosť, kolegu, priateľa a človeka.

Česť jeho pamiatke.

Karol Nemoga

Nekrológ

Zomrel RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc.

Dňa 19. októbra 2022 po dlhšej a vážnej chorobe zomrel RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc., vedúci vedecký pracovník Matematického ústavu SAV, v.v.i.

RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc. sa narodil 7. septembra 1948 v Brodskom, okr. Skalica. Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave ukončil v r. 1976. V r. 1976-77 pracoval na VŠD v Žiline. V roku 1988 obhájil na MÚ SAV titul CSc. V rokoch 1985-87 pracoval na Ústave aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK v Bratislave a v rokoch 1987-89 na Katedre matematiky CHTF SVŠT v Bratislave. Od roku 1989 pracuje na MÚ SAV a v rokoch 1995-97 pôsobil externe tiež na Vysokej škole pedagogickej v Hradci Králove. V r. 2001 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému Počet tried divizorov reálnych polí prvočíselneho konduktora a získal DrSc.

RNDr. Stanislav Jakubec, CSc. patril medzi popredných slovenských odborníkov z teórie čísel, ktorá patrí medzi najstaršie, viac ako dva tisíc ročné, matematické disciplíny a v ktorej sa veľmi ťažko publikujú nové výsledky, no ktorá stále má možnosť uplatnenia aj v modernej dobe vďaka najmä rozšíreniu výpočtovej techniky. Dr. S. Jakubec sa odborne venuje algebraickej teórii čísel a to hlavne v dvoch smeroch výpočet počtu tried ideálov reálnych polí a Gaussove a Jacobiho sumy

Okrem toho publikoval aj vedecké práce, v ktorých sa zaoberal rôznymi problémami teórie čísel. Všetky tieto práce vznikli ako odpovede na konkrétne problémy. Najviac prác sa zaoberá problematikou normálnych báz. Za najvýznamnejšie práce možno považovať práce, ktoré‚ sa zaoberajú Wittovými okruhmi, pretože v tomto prípade bolo potrebné‚ vyšetrovať určité‚ polia, ktoré‚ nie sú Galoisovymi rozšíreniami.

Jeden z dôležitých výsledkov Dr. Jakubca sa týka problematiky, ktorej počiatky siahajú ku Gaussovi. Gauss ako prvý urobil presný dôkaz, že v okruhu celých racionálnych čísel platí jednoznačný rozklad na prvočinitele. V súvislosti so štúdiom bikvadratických zvyškov, Gauss dokázal, že v okruhu celých čísel istého kvadratického poľa platí jednoznačný rozklad. Od Gaussa tiež pochádza (stále nedokázaná) hypotéza, že existuje nekonečne veľa reálnych kvadratických polí s počtom tried ideálov 1. Výsledky Dr. Jakubca naznačujú, že analogické tvrdenie by mohlo platiť aj pre oveľa komplikovanejšie polia a to pre reálne cyklotomické‚ polia ktorých stupeň nad Q je (p-1)/2.

Z dôležitých výsledkov spomeňme tiež súvis medzi Fermatovými kvocientami a Fibonacciho číslami na jednej strane a deliteľnosťou počtu tried. Doteraz bol známy súvis len medzi Fermatovými kvocientami a Fibonacciho číslami s prvým prípadom Veľkej vety Fermatovej.

Ďalšie výsledky sa týkajú Vandiverovej hypotézy a kongruencií typu Ankeny-Artin-Chowla modulo p a modulo p2. Dr. Jakubec takúto kongruenciu dovtedy známu pre stupne 2,3,4,6 zovšeobecnil pre ľubovoľný prvočíselný stupeň a následne pre ľubovoľný stupeň.

Dr. Jakubec bol členom redakčnej rady Mathematica Slovaca zodpovedným za teóriu čísel. Bol vedúcim vedeckých projektov VEGA a bol členom komisie VEGA pre posudzovanie grantov za matematiku. Bol recenzentom významných svetových časopisov ako Acta Arithmetica, Journal of Number Theory a Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg a i.

Dr. S. Jakubec bol vyznamenaný Čestnou plaketou SAV J. Hronca v striebornom vyhotovení za zásluhy v matematických vedách (1999) a Plaketou SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách (2009).

R.I.P.

Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV, v.v.i.

Úspešná obhajoba dizertačnej práce

Dňa 25. augusta 2022 prebehla úspešne obhajoba dizertačnej práce našeho doktoranda

Mgr. Ing. Jeana Rosemonda Doru

s názvom: Ontology for Cross-Site-Scripting (XSS) attack in Cybersecurity.

 

Gratulujeme.

Smútočné oznámenie

Dňa 21. augusta 2022 v raňajších hodinách nás vo veku 67 rokov navždy opustil náš kolega

prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.,

ktorý pôsobil aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka s profesorom Korbašom sa uskutoční vo štvrtok 25.8.2022 o 15:00 hod. v kaplnke pri cintoríne v Malej Pake (zádušná omša o 14:30 hod).

Smútočné oznámenie na stránkach fakulty.

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 25. augusta 2022 o 08.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce našeho doktoranda

Mgr. Ing. Jeana Rosemonda Doru

s názvom: Ontology for Cross-Site-Scripting (XSS) attack in Cybersecurity.

 

Obhajoba sa uskutoční hybridnou formou (prezenčne a videokonferenčne).

 

Miesto konania: MÚ SAV, Štefánikova 49, Bratislava, seminárna miestnosť

Online prenos: Odkaz bude zverejnený.

Oznámenie o obhajobe: [pdf],
Autoreferát: [pdf],
Dizertačná práca: [pdf]

Úspešná obhajoba DrSc. titulu

Včera úspešne prebehla online obhajoba DrSc. titulu našej pracovníčky

Mgr. A. Zemánkoveji, PhD.

na tému: The structure of uninorms with continuous underlying triangular norms and conorms and their generalizations.

 

Blahoželáme.

Rozlúčka s prof. Levom Bukovským

Dnes, 30. 11. 2021, sme sa dozvedeli smutnú správu, že prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. už nie je medzi nami.

Lev Bukovský patril ku prvej veľmi silnej skupine matematikov, ktorí opustili univerzitné lavice začiatkom 60. rokov. V roku 1961 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Narodil sa 9. septembra 1939 v Podkriváni. To, že mohol študovať napriek nepriazni osudu bolo určite aj to, že bol víťazom celoslovenského kola matematickej olympiády (1956).

Lev Bukovský sa zaoberal matematickou analýzou, topológiou, s hlbokou znalosťou a výsledkami v teórii množín, matematickej logike a teórii modelov. Jedna zo známych viet, ktorá popisuje mocnenie „alefov“ (ľudovo povedané, presnejšie základná veta o umocňovaní nekonečných kardinálnych čísel) sa volá Hausdorfova-Tarského-Bukovského veta. Málokto z československých matematikov sa ocitol v takej dobrej spoločnosti. Takto som sa na prednáške z teórie množín v treťom ročníku dozvedel od B. Balcara o tomto už známom, či dokonca slávnom mladom slovenskom matematikovi (1974). Neskôr sa mi dostala do rúk jeho kniha „Štruktúra reálnej osi“, VEDA, Bratislava, 1979. V tejto knihe môžeme vidieť znovu hĺbku znalostí Leva Bukovského, ktorý dokázal vidieť veci, ktoré aj štandardnému absolventovi matematiky na univerzite ostávajú skryté. Toto mu umožnil aj jeho pobyt a ašpirantúra na Matematickom ústave ČSAV v Prahe, kde bol členom seminára Petra Vopěnku, ktorý bol po roku 1968 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej. Tu získal hodnosť CSc. v roku 1965, DrSc. v roku 1983. Logická škola v Prahe bola založená Ladislavom Riegerom, ale stavala aj na ďalších slávnych osobnostiach univerzity akými boli Karel Petr, Bohumil Bydžovský, Vojtěch Jarník a Vladimír Kořínek. S poslednými dvomi sa mal možnosť stretnúť aj Lev Bukovský. Pražská logická škola, ku ktorej patril aj Lev Bukovský a mnoho ďalších žiakov Petra Vopěnku, alebo aj Petra Hájka a Bohuslava Balcara, bola jednou z najlepších na svete. Keď sa tak talentovaný študent ako Lev Bukovský dostal do tejto skupiny umožnilo mu to byť hneď na svetovej špičke v oblasti. Samozrejme nemôžeme nespomenúť aj jeho bratislavských učiteľov, ktorí mu dávali základné vedomosti. On sám vo svojom životopise (Životopis prof. RNDr. Leva Bukovského jeho vlastnými očami) spomína Michala Greguša, Tibora Šaláta, Tibora Neubruna a Milana Kolibiara.

Po pobyte v Prahe sa v roku 1965 vrátil na Slovensko a začal svoje pôsobenie na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venoval sa ďalej rozvoju teórie množín, ale aj matematickej logika a topológii. Chápal to, čo je väčšine klasických matematikov skryté, a to je štruktúra nekonečien, ktoré sme do matematiky adoptovali so všetkými dôsledkami, aby sme zaplatili pohodlie axiomatického systému, ktorý nám dáva množinu prirodzených čísel alebo reálnych čísel, ako existujúcu nekonečnú množinu, s ktorou môžeme pracovať. Občas sa ale dostaneme na hranu poznania, kde nám riešenie môžu poskytnúť iba ľudia ako bol Lev Bukovský. Práce v matematickej logike alebo teórii množín nemajú veľa citácií, ale ohlas na práce Leva Bukovského bol svetový. Nakoniec jeho kniha „The Structure of the Real Line“, doplnená, prepracovaná a zmodernizovaná, vyšla v roku 2011 vo vydavateľstve Birkhäuser, Basel v spolupráci s PWN, Warsaw s venovaním manželke Zuzane, ktorá je tiež matematičkou.

Ako aj sám prof. Bukovský povedal v jednom zo svojich rozhovorov „V Prahe bolo mnoho odborníkov a títo mali dobré kontakty so svetom. Od nich som získaval a prinášal do Košíc informácie, ktoré boli potrebné pre naše bádanie. Môžem sa však pochváliť, že to nebolo jednosmerné. Do Prahy som zase odnášal výsledky bádania mojich košických spolupracovníkov, ktoré Prahu a aj svet zaujímali. To bola tá „košická škola teórie množín““.

Lev Bukovský vždy chápal, že pre rozvoj spoločnosti je veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť talentom, nadanej mládeži, bez ohľadu na to, či je to v Bratislave alebo malej dedinke Podkriváň na Slovensku. On sám vychoval rad žiakov, spomeniem našich kolegov Petra Eliáša a Miroslava Repického. Krátky čas pôsobil aj v pobočke Matematického ústavu SAV v Košiciach.

Profesor Bukovský zastával mnohé vysoké funkcie ako je napríklad rektor UPJŠ v Košiciach alebo predseda Akreditačnej komisie. Bol členom Učenej spoločnosti Slovenska, riadnym členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, dostal veľa vyznamenaní, ako je Krištáľové krídlo, Veľká cena sv. Gorazda a mnoho ďalších. Podstatné ale je, že bol vynikajúcim vedcom, skvelým učiteľom a dobrým človekom, angažovaným v rozvoji vzdelanosti a spoločnosti. Bol vždy veľmi priateľský a ochotný podeliť sa s ostatnými o svoje vedomosti pri mnohých prednáškach po celom Slovensku. Strácame v ňom vynikajúceho vedca a staršieho priateľa.

Karol Nemoga,
riaditeľ Matematického ústavu SAV

Obhajoba DrSc. - A. Zemánková

Dňa 7. 12. 2021 o 14:00 sa uskutoční online formou cez platformu Zoom obhajoba doktorskej dizertačnej práce v odbore 010108 Pravdepodobnosť a matematická štatistika našej pracovníčky Mgr. A. Zemánkovej, PhD. na tému:

The structure of uninorms with continuous underlying triangular norms and conorms and their generalizations.

Autoreferát je k dispozícii k nahliadnutiu v elektronickej forme.

Zoom: odkaz

Autoreferát: [pdf]

Roman Frič

V najnovšom čísle časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky vyšiel článok prof. RNDr. Anatolija Dvurečenského, DrSc. a doc. PaedDr. Martina Papča, PhD. spomínajúci na našeho bývalého kolegu doc. RNDr. Romana Friča, DrSc.

A. Dvurečenskij, M. Papčo, A ostatné sa pridá, Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 30–36.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

--

V sobotu 19. 6. 2021 o 13.00 hod. bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach zádušná omša za doc. RNDr. Romana Friča, DrSc. a uskutoční sa uloženie urny na cintoríne.

Dvaja matematici - 90-tnici

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. napísal článok pripomínajúci život a dielo dvoch jubilujúcich matematikov, 90-tnikov, prof. RNDr. Lubomíra Kubáčka, DrSc. a prof. Gennadija Aleksejeviča Ososkova, DrSc.

A. Dvurečenskij, Dvaja matematici – deväťdesiatnici, Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 53–56.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

--

J. Buša st. preložil z rozhovor s prof. G. A. Ososkovom, ktorý vznikol pri príležitosti jeho jubilea:

J. Buša st., Najdôležitejšie talenty človeka (Rozhovor s jubilantom prof. G.A. Ososkovom, DrSc. pri príležitosti jeho 90-tky), Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 57–62.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

Zo života a myšlienok Roman Friča

Dušan Jedinák pripravil spomienku na doc. RNDr. Romana Friča, DrSc. v podobe jeho myšlienok o matematike a jej vyučovaní. (pdf)

Prof. Lubomír Kubáček 90-ročný

Prof. Ing. RNDr. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. – deväťdesiatnik

Dňa 1.2.2021 sa dožíva významného životného jubilea 90 rokov bývalý riaditeľ Matematického ústavu SAV — Prof. Ing. RNDr. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. Rodák z Bratislavy po absolvovaní štúdia geodézie na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva SVŠT začal pracovať v Geodetickom ústave v Bratislave. V rokoch 1957 – 1964 si doplnil matematické vzdelanie štúdiom matematickej analýzy na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V r. 1965 obhájil hodnosť CSc., hodnosť DrSc. získal v r. 1980 na SVŠT. V r. 1987 sa stal členom korešpondentom SAV, v r. 1989 členom korešpondentom ČSAV, profesorom v r. 1991 na MFF UK, v r. 2002 mu bol udelený titul Dr.h.c. na StF STU, čestným členom Učenej spoločnosti Slovenska sa stal v r. 2005. V r. 1981 prešiel pracovať na Matematický ústav SAV, kde v r. 1988-92 bol riaditeľom ústavu. V r. 1994 odchádza pracovať na Prírodovedeckú fakultu Palackého univerzity v Olomouci, kde pracoval až do svojho dôchodku v r. 2013, kedy sa vracia do Bratislavy a žije v rodine svojho syna.

Prof. Kubáček patrí medzi najvýznamnejších slovenských, českých a aj československých štatistikov ako aj matematických geodetov. Na pôvodnom Oddelení matematicko-štatistických metód na Ústave teórie merania SAV sústredil mladých odborníkov na pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. Z nich sa rokmi stali významní slovenskí matematici, ktorí sa stali ozdobou matematického stavu doma aj v zahraničí.

Svoje teoretické výsledky úspešne aplikoval aj v praxi, napr. pri stavbe Nového mostu v Bratislave, stavbe metra v Prahe, ako aj pri prípravách stavby metra v Bratislave v 80. rokoch. Veľmi aktívne spolupracoval aj s lekármi, kde sa svojimi štatistickým postupmi snažil nájsť cielené metódy liečenia pacienta. A opačne, zo spolupráce s praxou získaval cenné impulzy pre teoretické výskumy. Jeho meno sa skvie na 7 monografiách a 130 článkoch, vyškolil viac ako 18 doktorandov.

Počas dubčekovskej jari získal aj prestížne štipendium Alexandra von Humboldta, na ktoré však mohol nastúpiť až po spoločensko-ekonomických zmenách v 90. rokoch. Mal šťastie aj na významného spolupracovníka – svoju manželku, doc. Ing. RNDr. Ludmilu Kubáčkovu, DrSc. (1934 – 2004), s ktorou napísal množstvo spoločných vedeckých prác.

Pri príležitosti 90. narodenín v mene bývalých kolegov, študentov, priateľov, celej slovenskej a českej matematicko-štatistickej komunity Vám prajeme mnoho zdravia, spokojnosti, radosti v kruhu Vašej rodiny, a ďalšieho uspokojenia z matematickej štatistiky.

Ad multos annos!

Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV

Roman Frič - Pohreb

Online prenos zo sv. omše s pohrebným obradom bude možné sledovať v piatok 22. 1. 2021 o 11:00 na Youtube kanáli Farnosti Kráľovnej Pokoja:

https://www.youtube.com/channel/UCE_H9oZk25bnqe9DQpSMKSg/featured

 

Smútiaca rodina

Parte

 

Smútočné oznámenie

Dňa 13. januára 2021 zomrel po dlhšej chorobe prof. Robin Lyth Hudson, Univ. of Nottingham. Pred 20 rokmi pracoval jeden rok na Matematickom ústave SAV.

 

Česť jeho pamiatke.

zdroj: wikimedia

Nekrológ

Zomrel doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Dňa 13. januára 2021 po krátkej ale ťažkej chorobe na Covid 19 zomrel doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., 1944. Od Vianoc ležal v nemocnici v umelom spánku a pripojený na ventiláciu.

Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. bol prešovský rodák, vedúci vedecký pracovník a bývalý vedúci Detašovaného pracoviska Matematického ústav SAV v Košiciach. Pochádzal z rodiny lekára, mal dvoch starších bratov a sestru. Po skončení vojny sa rodina presťahovala do Košíc. V r. 1962—67 študoval na MFF Karlovej univerzity v Prahe. Po skončení vysokej školy R. Frič pracoval na Matematickom ústave ČSAV v r. 1966—1972. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v r. 1972 na MÚ ČSAV. Neskôr sa zamestnal na VŠD v Žiline, kde získal polročný študijný pobyt v USA. Po návrate z USA sa R. Frič vrátil v r. 1979 do Košíc a začal pracovať na Detašovanom pracovisku MÚ SAV, kde pracoval dodnes a do konca roku 2019 bol jej úspešný vedúci. Tu sa stal docentom v r. 1993 (MFF UK Bratislava) a veľký doktorát DrSc. obhájil na PF UPJŠ v Košiciach v r. 1995. Topologických prác publikoval okolo 80.

Keď v Ružomberku vznikla Katolícka univerzita, doc. Frič sa s veľkou vervou pustil do organizovania štúdia matematiky na Pedagogickej fakulte na KU v Ružomberku. Začal tam učiť, najprv externe a potom aj interne. Aj vďaka nemu sa podarilo do katolíckeho ducha na univerzite prepašovať aj rigorózny matematický element.

V Košiciach v 90. rokoch sa začal venovať svojej novej matematickej láske – kvantovým štruktúram. Je to matematická teória inšpirovaná matematickými problémami základov merania v kvantovej mechanike. Doc. R. Frič hneď vytušil veľký potenciál D-posetov, ktoré obsahujú v sebe aj klasické dvojhodnotové udalosti ako aj nový fenomén, fuzzy udalosti, a v tejto súvislosti sa vrátil aj k základom teórie pravdepodobnosti a to v jej novom háve a s novými myšlienkami. Z tejto oblasti uverejnil vyše 40 vedeckých článkov.

Veľmi výraznou črtou doc. Friča bola snaha pochopiť prečo veci, matematika, pravdepodobnosť, fungujú tak ako fungujú. A to sa snažil vštepiť svojim študentom na KU, aj svojim doktorandom ako aj čitateľom asi 15 prác z oblasti didaktiky matematiky. Svoje zaujímavé výsledky prezentoval na početných svetových matematických fórach. Bol na viacerých viacmesačných študijných pobytoch, Univ. Trieste, Univ. Udine, Washington State Univ., Bourgogne Univer. Dijon, Univ. Matsuyama, Univ. Matsue, Cambridge Univ. Po smrti Jána Jakubíka (1923—2015) sa stal doc. Frič vedúcim pracoviska MÚ SAV v Košiciach.

Ďalšou jeho významnou črtou, a to jeho najvýznamnejšou, bola jeho ľudskosť, ochota pomôcť každému, svojim kolegom, študentom. Bol aktívny v hnutí Racio et Fidem, ktoré združuje ľudí viery a vedy. Bol veľmi obetavý, spolu s milovanou manželkou Babcou vychovali spolu tri deti. Mal veľký zmysel pre humor (so svojou manželkou sa zoznámil na vrchole pivovarského komína v Košiciach) a všade, kde sa objavil rozdával dobrú náladu.

Vážený pán docent a milý Roman, dovoľ mi, aby sme Ti poďakovali za všetko čo si spravil pre slovenskú matematiku, Matematický ústav a tiež za Tvoje priateľstvo.

R.I.P.

Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV

Pohreb sa uskutoční 22. januára 2021 o 11.00 hod. v Košiciach v úzkom kruhu rodiny, kvôli striktným protiepidemickým opatreniam.

Smútočné oznámenie

Dňa 13. 1. 2021 po krátkej ale ťažkej chorobe zomrel na COVID 19 náš kolega z košickej pobočky MÚ SAV

 

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. (* 30. 9. 1944).

 

Od 26. 12. 2020 bol v umelom spánku a na pľúcnej ventilácii hospitalizovaný v nemocnici.

 

Česť jeho pamiatke.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020


Týždeň vedy a techniky - logo

Vážení priatelia matematiky,

každý rok o tomto čase organizujeme na Matematickom ústave SAV v Bratislave a v jeho pobočke v Košiciach Týždeň vedy a techniky, kde pre verejnosť a hlavne pre študentov máme zaujímavé prednášky o matematike. Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné robiť živé prednášky, tak sa Týždeň vedy a techniky koná v online priestore.

Aj my v našom ústave sme sa svojim spôsobom rozhodli trochu poodhaliť činnosť našich kolegov netradičnou formou. Naše bývalá kolegyňa, RNDr. Kvetoslava Dvořáková, od smrti nedávno ktorej uplynul rok, mala talent nielen na matematiku, technicko-editorskú činnosť v našom časopise Mathematica Slovaca, ale upútala našu pozornosť aj ako talentovaná portrétistka. V jej pozostalosti sa našlo 15 portrétov významných slovenských a českých matematikov. Niektoré portéty sa objavili aj v našom časopise pri niektorých významných životných príležitostiach.

Preto v priestore MÚ SAV sme inštalovali výstavu portrétov, ktoré bravúrne stvárnila naša kolegyňa Kvetka a na našej webovskej stránke si ich môžete kľudne prezrieť z pohodlia svojho domova. Týmto aspoň trochu poodhalíme zákutia života a talenty našich matematikov.

(https://www.mat.savba.sk/galeria_matematikov-KD.html)

Galéria čs. matematikov - K. Dvořáková

Pri výročí úmrtia a spomienke na našu kolegyňu RNDr. Kvetoslavu Dvořákovú sme zveľadili priestory MÚ SAV inštaláciou obrazov s jej kresbami československých matematikov, ktoré sú od teraz zároveň prístupné aj tu na našej stránke v sekcii Rôzne: Galéria matematikov - KD

(https://www.mat.savba.sk/galeria_matematikov-KD.html)


Vďaka, Kvetka!

Úspešné obhajoby dizertačných prác

V dňoch 27. a 28. augusta úspešne prebehli obhajoby dizertačných prác D. Babicovej a I. Krajňákovej.

 

Blahoželáme.

obhajoba dizertačnej práce zmena

dňa 28. augusta 2020 o 11.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce našej doktorandky

Mgr. Ivany Krajňákovej

s názvom: Finite Automata and Operational Complexity.

 

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa uskutoční video-konferenčne.

 

Miesto konania: MÚ SAV, Štefánikova 49, Bratislava, seminárna miestnosť

Online prenos: join.skype.com/jqlKk0tBWWG8 (Ukončený 28. 8. 2020 o 13.00)

Autoreferát: [pdf], Dizertačná práca: [pdf]

Obhajoba dizertačnej práce zmena

Dňa 27. augusta 2020 o 11.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce našej doktorandky

Mgr. Dušany Babicovej

s názvom: Neurčitosť, štruktúry a kategórie.

 

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa uskutoční video-konferenčne.

 

Miesto konania: MÚ SAV, Štefánikova 49, Bratislava, seminárna miestnosť

Online prenos: join.skype.com/fZloYwW9ewh0 (Ukončený 27. 8. 2020 o 13.00)

Autoreferát: [pdf], Dizertačná práca: [pdf]