Veľká Británia - zástava FB
 • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
 • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
 • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2019/2020 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na akademický rok 2019/2020 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Zhromaždenie akademickej obce MÚ SAV

Dňa 21. 5. 2019 o 11:00 sa uskutoční zhromaždenie akademickej obce Matematického ústavu k výberu kandidáta na miesto riaditeľa MÚ SAV s nasledujúcim programom:

 1. Otvorenie schôdze, schválenie programu a volebného poriadku
 2. Voľba členov mandátovej a volebnej komisie
 3. Predstavenie uchádzača na miesto riaditeľa MÚ SAV
  (kandidát: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.)
 4. Diskusia
 5. Tajné hlasovanie
 6. Verejné oznámenie výsledkov hlasovania

A. Jenčová

Aktuálny zoznam členov akademickej obce MÚ SAV

Dizertačná práca

Z dôvodu blížiacej sa obhajoby je k dispozícii dizertačná práca nášho doktoranda

RNDr. Martina Plávalu

s názvom

Non-classical effects on generalized quantum channels.

dizertačná práca [pdf], autoreferát [docx]