Veľká Británia - zástava FB
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2021/2022 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na akademický rok 2021/2022 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Rozlúčka s prof. Levom Bukovským

Dnes, 30. 11. 2021, sme sa dozvedeli smutnú správu, že prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. už nie je medzi nami.

Lev Bukovský patril ku prvej veľmi silnej skupine matematikov, ktorí opustili univerzitné lavice začiatkom 60. rokov. V roku 1961 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Narodil sa 9. septembra 1939 v Podkriváni. To, že mohol študovať napriek nepriazni osudu bolo určite aj to, že bol víťazom celoslovenského kola matematickej olympiády (1956).

Lev Bukovský sa zaoberal matematickou analýzou, topológiou, s hlbokou znalosťou a výsledkami v teórii množín, matematickej logike a teórii modelov. Jedna zo známych viet, ktorá popisuje mocnenie „alefov“ (ľudovo povedané, presnejšie základná veta o umocňovaní nekonečných kardinálnych čísel) sa volá Hausdorfova-Tarského-Bukovského veta. Málokto z československých matematikov sa ocitol v takej dobrej spoločnosti. Takto som sa na prednáške z teórie množín v treťom ročníku dozvedel od B. Balcara o tomto už známom, či dokonca slávnom mladom slovenskom matematikovi (1974). Neskôr sa mi dostala do rúk jeho kniha „Štruktúra reálnej osi“, VEDA, Bratislava, 1979. V tejto knihe môžeme vidieť znovu hĺbku znalostí Leva Bukovského, ktorý dokázal vidieť veci, ktoré aj štandardnému absolventovi matematiky na univerzite ostávajú skryté. Toto mu umožnil aj jeho pobyt a ašpirantúra na Matematickom ústave ČSAV v Prahe, kde bol členom seminára Petra Vopěnku, ktorý bol po roku 1968 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej. Tu získal hodnosť CSc. v roku 1965, DrSc. v roku 1983. Logická škola v Prahe bola založená Ladislavom Riegerom, ale stavala aj na ďalších slávnych osobnostiach univerzity akými boli Karel Petr, Bohumil Bydžovský, Vojtěch Jarník a Vladimír Kořínek. S poslednými dvomi sa mal možnosť stretnúť aj Lev Bukovský. Pražská logická škola, ku ktorej patril aj Lev Bukovský a mnoho ďalších žiakov Petra Vopěnku, alebo aj Petra Hájka a Bohuslava Balcara, bola jednou z najlepších na svete. Keď sa tak talentovaný študent ako Lev Bukovský dostal do tejto skupiny umožnilo mu to byť hneď na svetovej špičke v oblasti. Samozrejme nemôžeme nespomenúť aj jeho bratislavských učiteľov, ktorí mu dávali základné vedomosti. On sám vo svojom životopise (Životopis prof. RNDr. Leva Bukovského jeho vlastnými očami) spomína Michala Greguša, Tibora Šaláta, Tibora Neubruna a Milana Kolibiara.

Po pobyte v Prahe sa v roku 1965 vrátil na Slovensko a začal svoje pôsobenie na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venoval sa ďalej rozvoju teórie množín, ale aj matematickej logika a topológii. Chápal to, čo je väčšine klasických matematikov skryté, a to je štruktúra nekonečien, ktoré sme do matematiky adoptovali so všetkými dôsledkami, aby sme zaplatili pohodlie axiomatického systému, ktorý nám dáva množinu prirodzených čísel alebo reálnych čísel, ako existujúcu nekonečnú množinu, s ktorou môžeme pracovať. Občas sa ale dostaneme na hranu poznania, kde nám riešenie môžu poskytnúť iba ľudia ako bol Lev Bukovský. Práce v matematickej logike alebo teórii množín nemajú veľa citácií, ale ohlas na práce Leva Bukovského bol svetový. Nakoniec jeho kniha „The Structure of the Real Line“, doplnená, prepracovaná a zmodernizovaná, vyšla v roku 2011 vo vydavateľstve Birkhäuser, Basel v spolupráci s PWN, Warsaw s venovaním manželke Zuzane, ktorá je tiež matematičkou.

Ako aj sám prof. Bukovský povedal v jednom zo svojich rozhovorov „V Prahe bolo mnoho odborníkov a títo mali dobré kontakty so svetom. Od nich som získaval a prinášal do Košíc informácie, ktoré boli potrebné pre naše bádanie. Môžem sa však pochváliť, že to nebolo jednosmerné. Do Prahy som zase odnášal výsledky bádania mojich košických spolupracovníkov, ktoré Prahu a aj svet zaujímali. To bola tá „košická škola teórie množín““.

Lev Bukovský vždy chápal, že pre rozvoj spoločnosti je veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť talentom, nadanej mládeži, bez ohľadu na to, či je to v Bratislave alebo malej dedinke Podkriváň na Slovensku. On sám vychoval rad žiakov, spomeniem našich kolegov Petra Eliáša a Miroslava Repického. Krátky čas pôsobil aj v pobočke Matematického ústavu SAV v Košiciach.

Profesor Bukovský zastával mnohé vysoké funkcie ako je napríklad rektor UPJŠ v Košiciach alebo predseda Akreditačnej komisie. Bol členom Učenej spoločnosti Slovenska, riadnym členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, dostal veľa vyznamenaní, ako je Krištáľové krídlo, Veľká cena sv. Gorazda a mnoho ďalších. Podstatné ale je, že bol vynikajúcim vedcom, skvelým učiteľom a dobrým človekom, angažovaným v rozvoji vzdelanosti a spoločnosti. Bol vždy veľmi priateľský a ochotný podeliť sa s ostatnými o svoje vedomosti pri mnohých prednáškach po celom Slovensku. Strácame v ňom vynikajúceho vedca a staršieho priateľa.

Karol Nemoga,
riaditeľ Matematického ústavu SAV

Obhajoba DrSc. - A. Zemánková

Dňa 7. 12. 2021 o 14:00 sa uskutoční online formou cez platformu Zoom obhajoba doktorskej dizertačnej práce v odbore 010108 Pravdepodobnosť a matematická štatistika našej pracovníčky Mgr. A. Zemánkovej, PhD. na tému:

The structure of uninorms with continuous underlying triangular norms and conorms and their generalizations.

Autoreferát je k dispozícii k nahliadnutiu v elektronickej forme.

Zoom: odkaz

Autoreferát: [pdf]

Roman Frič

V najnovšom čísle časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky vyšiel článok prof. RNDr. Anatolija Dvurečenského, DrSc. a doc. PaedDr. Martina Papča, PhD. spomínajúci na našeho bývalého kolegu doc. RNDr. Romana Friča, DrSc.

A. Dvurečenskij, M. Papčo, A ostatné sa pridá, Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 30–36.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

--

V sobotu 19. 6. 2021 o 13.00 hod. bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach zádušná omša za doc. RNDr. Romana Friča, DrSc. a uskutoční sa uloženie urny na cintoríne.

Dvaja matematici - 90-tnici

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. napísal článok pripomínajúci život a dielo dvoch jubilujúcich matematikov, 90-tnikov, prof. RNDr. Lubomíra Kubáčka, DrSc. a prof. Gennadija Aleksejeviča Ososkova, DrSc.

A. Dvurečenskij, Dvaja matematici – deväťdesiatnici, Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 53–56.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

--

J. Buša st. preložil z rozhovor s prof. G. A. Ososkovom, ktorý vznikol pri príležitosti jeho jubilea:

J. Buša st., Najdôležitejšie talenty človeka (Rozhovor s jubilantom prof. G.A. Ososkovom, DrSc. pri príležitosti jeho 90-tky), Obzory matematiky, fyziky a informatiky 50 (1), 2021, 57–62.

[ pdf ] (So súhlasom redakcie časopisu.)

Zo života a myšlienok Roman Friča

Dušan Jedinák pripravil spomienku na doc. RNDr. Romana Friča, DrSc. v podobe jeho myšlienok o matematike a jej vyučovaní. (pdf)

Prof. Lubomír Kubáček 90-ročný

Prof. Ing. RNDr. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. – deväťdesiatnik

Dňa 1.2.2021 sa dožíva významného životného jubilea 90 rokov bývalý riaditeľ Matematického ústavu SAV — Prof. Ing. RNDr. Lubomír Kubáček, DrSc. Dr.h.c. Rodák z Bratislavy po absolvovaní štúdia geodézie na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva SVŠT začal pracovať v Geodetickom ústave v Bratislave. V rokoch 1957 – 1964 si doplnil matematické vzdelanie štúdiom matematickej analýzy na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V r. 1965 obhájil hodnosť CSc., hodnosť DrSc. získal v r. 1980 na SVŠT. V r. 1987 sa stal členom korešpondentom SAV, v r. 1989 členom korešpondentom ČSAV, profesorom v r. 1991 na MFF UK, v r. 2002 mu bol udelený titul Dr.h.c. na StF STU, čestným členom Učenej spoločnosti Slovenska sa stal v r. 2005. V r. 1981 prešiel pracovať na Matematický ústav SAV, kde v r. 1988-92 bol riaditeľom ústavu. V r. 1994 odchádza pracovať na Prírodovedeckú fakultu Palackého univerzity v Olomouci, kde pracoval až do svojho dôchodku v r. 2013, kedy sa vracia do Bratislavy a žije v rodine svojho syna.

Prof. Kubáček patrí medzi najvýznamnejších slovenských, českých a aj československých štatistikov ako aj matematických geodetov. Na pôvodnom Oddelení matematicko-štatistických metód na Ústave teórie merania SAV sústredil mladých odborníkov na pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. Z nich sa rokmi stali významní slovenskí matematici, ktorí sa stali ozdobou matematického stavu doma aj v zahraničí.

Svoje teoretické výsledky úspešne aplikoval aj v praxi, napr. pri stavbe Nového mostu v Bratislave, stavbe metra v Prahe, ako aj pri prípravách stavby metra v Bratislave v 80. rokoch. Veľmi aktívne spolupracoval aj s lekármi, kde sa svojimi štatistickým postupmi snažil nájsť cielené metódy liečenia pacienta. A opačne, zo spolupráce s praxou získaval cenné impulzy pre teoretické výskumy. Jeho meno sa skvie na 7 monografiách a 130 článkoch, vyškolil viac ako 18 doktorandov.

Počas dubčekovskej jari získal aj prestížne štipendium Alexandra von Humboldta, na ktoré však mohol nastúpiť až po spoločensko-ekonomických zmenách v 90. rokoch. Mal šťastie aj na významného spolupracovníka – svoju manželku, doc. Ing. RNDr. Ludmilu Kubáčkovu, DrSc. (1934 – 2004), s ktorou napísal množstvo spoločných vedeckých prác.

Pri príležitosti 90. narodenín v mene bývalých kolegov, študentov, priateľov, celej slovenskej a českej matematicko-štatistickej komunity Vám prajeme mnoho zdravia, spokojnosti, radosti v kruhu Vašej rodiny, a ďalšieho uspokojenia z matematickej štatistiky.

Ad multos annos!

Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV

Roman Frič - Pohreb

Online prenos zo sv. omše s pohrebným obradom bude možné sledovať v piatok 22. 1. 2021 o 11:00 na Youtube kanáli Farnosti Kráľovnej Pokoja:

https://www.youtube.com/channel/UCE_H9oZk25bnqe9DQpSMKSg/featured

 

Smútiaca rodina

Parte

 

Smútočné oznámenie

Dňa 13. januára 2021 zomrel po dlhšej chorobe prof. Robin Lyth Hudson, Univ. of Nottingham. Pred 20 rokmi pracoval jeden rok na Matematickom ústave SAV.

 

Česť jeho pamiatke.

zdroj: wikimedia

Nekrológ

Zomrel doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Dňa 13. januára 2021 po krátkej ale ťažkej chorobe na Covid 19 zomrel doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., 1944. Od Vianoc ležal v nemocnici v umelom spánku a pripojený na ventiláciu.

Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. bol prešovský rodák, vedúci vedecký pracovník a bývalý vedúci Detašovaného pracoviska Matematického ústav SAV v Košiciach. Pochádzal z rodiny lekára, mal dvoch starších bratov a sestru. Po skončení vojny sa rodina presťahovala do Košíc. V r. 1962—67 študoval na MFF Karlovej univerzity v Prahe. Po skončení vysokej školy R. Frič pracoval na Matematickom ústave ČSAV v r. 1966—1972. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v r. 1972 na MÚ ČSAV. Neskôr sa zamestnal na VŠD v Žiline, kde získal polročný študijný pobyt v USA. Po návrate z USA sa R. Frič vrátil v r. 1979 do Košíc a začal pracovať na Detašovanom pracovisku MÚ SAV, kde pracoval dodnes a do konca roku 2019 bol jej úspešný vedúci. Tu sa stal docentom v r. 1993 (MFF UK Bratislava) a veľký doktorát DrSc. obhájil na PF UPJŠ v Košiciach v r. 1995. Topologických prác publikoval okolo 80.

Keď v Ružomberku vznikla Katolícka univerzita, doc. Frič sa s veľkou vervou pustil do organizovania štúdia matematiky na Pedagogickej fakulte na KU v Ružomberku. Začal tam učiť, najprv externe a potom aj interne. Aj vďaka nemu sa podarilo do katolíckeho ducha na univerzite prepašovať aj rigorózny matematický element.

V Košiciach v 90. rokoch sa začal venovať svojej novej matematickej láske – kvantovým štruktúram. Je to matematická teória inšpirovaná matematickými problémami základov merania v kvantovej mechanike. Doc. R. Frič hneď vytušil veľký potenciál D-posetov, ktoré obsahujú v sebe aj klasické dvojhodnotové udalosti ako aj nový fenomén, fuzzy udalosti, a v tejto súvislosti sa vrátil aj k základom teórie pravdepodobnosti a to v jej novom háve a s novými myšlienkami. Z tejto oblasti uverejnil vyše 40 vedeckých článkov.

Veľmi výraznou črtou doc. Friča bola snaha pochopiť prečo veci, matematika, pravdepodobnosť, fungujú tak ako fungujú. A to sa snažil vštepiť svojim študentom na KU, aj svojim doktorandom ako aj čitateľom asi 15 prác z oblasti didaktiky matematiky. Svoje zaujímavé výsledky prezentoval na početných svetových matematických fórach. Bol na viacerých viacmesačných študijných pobytoch, Univ. Trieste, Univ. Udine, Washington State Univ., Bourgogne Univer. Dijon, Univ. Matsuyama, Univ. Matsue, Cambridge Univ. Po smrti Jána Jakubíka (1923—2015) sa stal doc. Frič vedúcim pracoviska MÚ SAV v Košiciach.

Ďalšou jeho významnou črtou, a to jeho najvýznamnejšou, bola jeho ľudskosť, ochota pomôcť každému, svojim kolegom, študentom. Bol aktívny v hnutí Racio et Fidem, ktoré združuje ľudí viery a vedy. Bol veľmi obetavý, spolu s milovanou manželkou Babcou vychovali spolu tri deti. Mal veľký zmysel pre humor (so svojou manželkou sa zoznámil na vrchole pivovarského komína v Košiciach) a všade, kde sa objavil rozdával dobrú náladu.

Vážený pán docent a milý Roman, dovoľ mi, aby sme Ti poďakovali za všetko čo si spravil pre slovenskú matematiku, Matematický ústav a tiež za Tvoje priateľstvo.

R.I.P.

Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV

Pohreb sa uskutoční 22. januára 2021 o 11.00 hod. v Košiciach v úzkom kruhu rodiny, kvôli striktným protiepidemickým opatreniam.

Smútočné oznámenie

Dňa 13. 1. 2021 po krátkej ale ťažkej chorobe zomrel na COVID 19 náš kolega z košickej pobočky MÚ SAV

 

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. (* 30. 9. 1944).

 

Od 26. 12. 2020 bol v umelom spánku a na pľúcnej ventilácii hospitalizovaný v nemocnici.

 

Česť jeho pamiatke.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020


Týždeň vedy a techniky - logo

Vážení priatelia matematiky,

každý rok o tomto čase organizujeme na Matematickom ústave SAV v Bratislave a v jeho pobočke v Košiciach Týždeň vedy a techniky, kde pre verejnosť a hlavne pre študentov máme zaujímavé prednášky o matematike. Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné robiť živé prednášky, tak sa Týždeň vedy a techniky koná v online priestore.

Aj my v našom ústave sme sa svojim spôsobom rozhodli trochu poodhaliť činnosť našich kolegov netradičnou formou. Naše bývalá kolegyňa, RNDr. Kvetoslava Dvořáková, od smrti nedávno ktorej uplynul rok, mala talent nielen na matematiku, technicko-editorskú činnosť v našom časopise Mathematica Slovaca, ale upútala našu pozornosť aj ako talentovaná portrétistka. V jej pozostalosti sa našlo 15 portrétov významných slovenských a českých matematikov. Niektoré portéty sa objavili aj v našom časopise pri niektorých významných životných príležitostiach.

Preto v priestore MÚ SAV sme inštalovali výstavu portrétov, ktoré bravúrne stvárnila naša kolegyňa Kvetka a na našej webovskej stránke si ich môžete kľudne prezrieť z pohodlia svojho domova. Týmto aspoň trochu poodhalíme zákutia života a talenty našich matematikov.

(https://www.mat.savba.sk/galeria_matematikov-KD.html)

Galéria čs. matematikov - K. Dvořáková

Pri výročí úmrtia a spomienke na našu kolegyňu RNDr. Kvetoslavu Dvořákovú sme zveľadili priestory MÚ SAV inštaláciou obrazov s jej kresbami československých matematikov, ktoré sú od teraz zároveň prístupné aj tu na našej stránke v sekcii Rôzne: Galéria matematikov - KD

(https://www.mat.savba.sk/galeria_matematikov-KD.html)


Vďaka, Kvetka!

Úspešné obhajoby dizertačných prác

V dňoch 27. a 28. augusta úspešne prebehli obhajoby dizertačných prác D. Babicovej a I. Krajňákovej.

 

Blahoželáme.

obhajoba dizertačnej práce zmena

dňa 28. augusta 2020 o 11.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce našej doktorandky

Mgr. Ivany Krajňákovej

s názvom: Finite Automata and Operational Complexity.

 

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa uskutoční video-konferenčne.

 

Miesto konania: MÚ SAV, Štefánikova 49, Bratislava, seminárna miestnosť

Online prenos: join.skype.com/jqlKk0tBWWG8 (Ukončený 28. 8. 2020 o 13.00)

Autoreferát: [pdf], Dizertačná práca: [pdf]

Obhajoba dizertačnej práce zmena

Dňa 27. augusta 2020 o 11.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce našej doktorandky

Mgr. Dušany Babicovej

s názvom: Neurčitosť, štruktúry a kategórie.

 

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa uskutoční video-konferenčne.

 

Miesto konania: MÚ SAV, Štefánikova 49, Bratislava, seminárna miestnosť

Online prenos: join.skype.com/fZloYwW9ewh0 (Ukončený 27. 8. 2020 o 13.00)

Autoreferát: [pdf], Dizertačná práca: [pdf]