Veľká Británia - zástava FB
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2020/2021 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na akademický rok 2020/2021 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020


Týždeň vedy a techniky - logo

Vážení priatelia matematiky,

každý rok o tomto čase organizujeme na Matematickom ústave SAV v Bratislave a v jeho pobočke v Košiciach Týždeň vedy a techniky, kde pre verejnosť a hlavne pre študentov máme zaujímavé prednášky o matematike. Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné robiť živé prednášky, tak sa Týždeň vedy a techniky koná v online priestore.

Aj my v našom ústave sme sa svojim spôsobom rozhodli trochu poodhaliť činnosť našich kolegov netradičnou formou. Naše bývalá kolegyňa, RNDr. Kvetoslava Dvořáková, od smrti nedávno ktorej uplynul rok, mala talent nielen na matematiku, technicko-editorskú činnosť v našom časopise Mathematica Slovaca, ale upútala našu pozornosť aj ako talentovaná portrétistka. V jej pozostalosti sa našlo 15 portrétov významných slovenských a českých matematikov. Niektoré portéty sa objavili aj v našom časopise pri niektorých významných životných príležitostiach.

Preto v priestore MÚ SAV sme inštalovali výstavu portrétov, ktoré bravúrne stvárnila naša kolegyňa Kvetka a na našej webovskej stránke si ich môžete kľudne prezrieť z pohodlia svojho domova. Týmto aspoň trochu poodhalíme zákutia života a talenty našich matematikov.

(https://www.mat.savba.sk/galeria_matematikov-KD.html)

Galéria čs. matematikov - K. Dvořáková

Pri výročí úmrtia a spomienke na našu kolegyňu RNDr. Kvetoslavu Dvořákovú sme zveľadili priestory MÚ SAV inštaláciou obrazov s jej kresbami československých matematikov, ktoré sú od teraz zároveň prístupné aj tu na našej stránke v sekcii Rôzne: Galéria matematikov - KD

(https://www.mat.savba.sk/galeria_matematikov-KD.html)


Vďaka, Kvetka!

Úspešné obhajoby dizertačných prác

V dňoch 27. a 28. augusta úspešne prebehli obhajoby dizertačných prác D. Babicovej a I. Krajňákovej.

 

Blahoželáme.

obhajoba dizertačnej práce zmena

dňa 28. augusta 2020 o 11.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce našej doktorandky

Mgr. Ivany Krajňákovej

s názvom: Finite Automata and Operational Complexity.

 

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa uskutoční video-konferenčne.

 

Miesto konania: MÚ SAV, Štefánikova 49, Bratislava, seminárna miestnosť

Online prenos: join.skype.com/jqlKk0tBWWG8 (Ukončený 28. 8. 2020 o 13.00)

Autoreferát: [pdf], Dizertačná práca: [pdf]

Obhajoba dizertačnej práce zmena

Dňa 27. augusta 2020 o 11.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce našej doktorandky

Mgr. Dušany Babicovej

s názvom: Neurčitosť, štruktúry a kategórie.

 

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa uskutoční video-konferenčne.

 

Miesto konania: MÚ SAV, Štefánikova 49, Bratislava, seminárna miestnosť

Online prenos: join.skype.com/fZloYwW9ewh0 (Ukončený 27. 8. 2020 o 13.00)

Autoreferát: [pdf], Dizertačná práca: [pdf]