Veľká Británia - zástava FB
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2019/2020 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na akademický rok 2019/2020 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Pracovná ponuka - Pracovníčka/Pracovník do knižnice

Matematický ústav SAV prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku/pracovníka do knižnice.

Požiadavky:

Vysokoškolské, príp. úplné stredoškolské vzdelanie s knihovníckym zameraním (VTI), prax s PC, čiastočná znalosť anglického jazyka.
Prednosť majú absolventi študijného odboru Knihovníctvo a vedecké informácie.

Termín nástupu: 1. 6. 2019

Ponúkaný plat: Na základe Zákona č. 318/2018 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Príloha č. 3.

Náplň práce: samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, spracúvanie záznamov pre národnú bibliografiu a súborný katalóg, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi, získavanie, spracovanie a sprístupňovanie publikácií, výmena časopisov Matematického ústavu SAV.

Žiadosti o prijatie zasielajte na adresu:

Matematický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73 Bratislava

do 10. 5. 2019.

Kontaktná osoba:

Jana Galbová – personálne odd.
č. t. : 02/57 510 508
E mail: geoggalj@savba.sk