Veľká Británia - zástava FB
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2017/2018 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na akademický rok 2017/2018 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 23.8.2017 o 11.00 sa na MÚ SAV v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petra Mlynárčika s názvom ``Nondeterministic State Complexity in Subregular Classes''.


Autoreferát: [PDF] (471,4 kB)

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 23.8.2017 o 12.45 sa na MÚ SAV v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Matúša Palmovského s názvom ``Descriptional Complexity of Operations on Prefix-Free Languages''.


Autoreferát: [PDF] (190,1 kB)

Plaketa SAV Jura Hronca

Dňa 23. 3. 2017 bola nášmu pracovníkovi

prof. RNDr. Mariánovi Vajteršicovi, DrSc.

slávnostne odovzdaná Plaketa SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách.


Viac informácií v článku.


Blahoželáme.

Vyznamenanie

Prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy, pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky profesorovi informatiky

prof. RNDr. Jurajovi Hromkovičovi, DrSc.

za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky.


Blahoželáme.