Veľká Británia - zástava FB
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2019/2020 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na akademický rok 2019/2020 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Pracovná ponuka

Matematický ústav SAV vypisuje konkurz na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na odbor Matematická štatistika s nástupom od 1. januára 2020.


Kvalifikačné predpoklady: samostatný vedecký pracovník alebo docent.


Platové zaradenie: podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Príloha č. 5.


Životopis, motivačný list, zoznam publikácií a výpis z registra trestov žiadame predložiť do 25. októbra 2019.


Dokumenty zasielajte na adresu:
Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript. .

Blahoželanie

Včera, 10. 10. 2019, sa nášmu kolegovi RNDr. Martinovi Plávalovi, PhD. narodila dcérka Zita.


Blahoželáme.